Evidencija robe u programu Dolap je podeljena na dve evidencije:
  1. Opšti podaci o robi
  2. Podaci poslovnog objekta

Opšti podaci o artiklu su naziv, bar-kod, jedinica mere, poreska stopa itd. Ovi su podaci jedinstveni i odnose se na sva preduzeća i sve poslovne objekte za koje se vode poslovne knjige. Pri tome artikal ne mora biti definisan u svakom poslovnom objektu jer ga objekat nema u svom asortimanu.

Evidencija podataka poslovnog objekta sadrži cenu, zalihu, uslove prodaje itd. Za svaki poslovni objekat postoji posebna kopija ovih podataka, čime je omogućeno da se ovi podaci razlikuju po objektima.

Iz pretraživača robe po nazivu dostupni su svi artikli iz glavne baze. Artikli koji nisu u asortimanu poslovnog objekta razlikuju se od artikala koji jesu po tome što nemaju definisanu cenu i zalihu. Izborom takvog artikla program će pitati da artiklu otvori karticu u tekućem objektu. Potvrdnim odgovorom artikl postaje deo asortimana poslovnog objekta i potrebno je definisati cenu i ostale podatke koji se tiču tog objekta.

Evidentiranje nove robe

Novu robu je moguće evidentirati na svim mestima u programu gde se pojavljuje dijalog za izbor robe, tj. u okviru dokumenata, izveštaja, čak i nekih podešavanja. Potrebno je kliknuti na dugme Nova i pojaviće se dijalog za unos podataka o robi.
Napomena: Nije neophodno da se roba prvo evidentira da bi se pristupilo izradi dokumenta koji treba da je sadrži. Roba se može evidentirati u toku izrade samog dokumenta.

Korigovanje unetih podataka

Podaci o već evidentiranoj robi se mogu pregledati ili korigovati klikom na dugme Detalji iz dijaloga za izbor robe.

Brisanje robe

Roba se briše iz dijaloga za unos podataka o robi klikom na dugme Brisanje, pri čemu se može zadati brisanje samo iz evidencije tekućeg poslovnog objekta ili brisanje svih podataka o tom artiklu.
Napomena: Brisanje robe iz objekta je moguće samo ukoliko nema robnih promena, tj. nije sadržana ni u jednom robnom dokumentu. Brisanje svih podataka o robi je moguće ako roba nema robnih promena ni u jednom poslovnom objektu.
Sadržaj | Opšta načela