Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Dokumenti > Narudžbenica

Ukoliko se roba fizički nalazi na više lokacija – magacina, svakom artiklu se može dodeliti lokacija na kojoj se nalazi. Ovaj dijalog služi za unos, izmene i izbor lokacije robe.
Kod evidentiranja robe ili izmena podataka o robi, lokacija robe se unosi sa jezička Objekat izborom iz liste unetih lokacija. Ukoliko lokacija nije uneta može se dodati u listu.


Lokacije robe

Svrstavanjem robe po lokacijama moguće je listanje lagera robe po lokacijama izborom filtera u koloni lokacije. Druga pogodnost je štampanje naloga magacinu za izdavanje robe po narudžbenicama, kada se štampa zaseban nalog magacinu za svaku lokaciju sa artiklima iz narudžbenice koji se nalaze na toj lokaciji.

Napomena

Lokacije robe su fizičke lokacije u okviru jednog poslovnog objekta i svaki objekat može imati svoje lokacije. Razlikuju se od poslovnog objekta po tome što se ulazno/izlazna dokumentacija radi na nivou poslovnog objekta, a ne lokacije. Ukoliko je potrebno da se za neku lokaciju odvojeno rade kalkulacije, fakture itd., treba je definisati kao poseban poslovni objekat.

Pogledati

Podešavanja narudžbenica/predračuna


Sadržaj | Opšta načela | Roba