Alijasi su dodatne šifre robe koje imaju sledeće osobine:
  • Alijas nije prava šifra i ne pojavljuje se u dokumentima.
  • Jedan artikal može da ima više alijasa.
  • Alijas nije jedinstvena šifra. Dozvoljeno je da više artikala imaju isti alijas, kao i da alijas bude identičan nekoj osnovnoj šifri robe.
  • Alijas može biti u vezi sa šifrom komitenta.
Alijasi se u okviru dijaloga za izbor robe unose na mestu gde se unose i osnovne šifre robe, tj. njihova svrha je identična osnovnim šiframa - izbor robe. Međutim, izborom robe, umesto alijasa biće prikazana originalna šifra robe. Ovo omogućava da se alijasi koriste u sledeće dve svrhe:
  1. Za robu koja se frekventno koristi mogu da se unesu jednocifreni i dvocifreni alijasi za brzi izbor robe. Posebno je pogodno kada se za šifriranje robe koriste bar-kodovi.
  2. Mogu se kao alijasi uneti interne šifre robe koje dobavljač štampa na svojim otpremnicama, što omogućava da se prilikom izrade kalkulacija za identifikaciju robe koriste šifre dobavljača. Ove alijase treba vezati za šifru komitenta.
Evidentiranjem šifara robe od više dobavljača kao alijasa, postoji mogućnost da se oni preklope, tj. se pojave dva ili više artikala sa identičnim alijasom. Unosom ovog alijasa kod izbora robe pojaviće se lista artikala kojima je dodeljen i korisnik iz liste treba da izabere traženi artikal. Izbor neće biti ponuđen u okviru kalkulacije ako se pre početka unosa robe unese šifra dobavljača. U tom slučaju će automatski biti izabran artikal koji ima alijas povezan sa unetim dobavljačem.

Alijasi spadaju u opšte podatke o robi i važe u svim poslovnim objektima. Mogu se slobodno po potrebi dodavati i brisati za svaki evidentirani artikal.

Dok je osnovna šifra robe obavezna, upotreba alijasa je opciona.

Evidentiranje alijasa

Alijasi robe se unose iz dijaloga za unos opštih podataka artikla klikom na dugme Alijas. Ovo je dugme sivo kod unosa novog artikla. Potrebno je da se artikal prvo evidentira, a zatim se unose njegovi alijasi.

Dijalog alijasa

Šifra komitenta

Šifra komitenta se unosi samo za alijase koji se povezuju sa dobavljačem. Ovaj podatak nije obavezan i može se izostaviti.

Alijas

U ovom polju se unosi alijas i klikom na dugme Dodaj alijas će biti evidentiran u listi.

Brisanje alijasa

Alijas se briše tako što se u listi alijasa označi klikom miša i otkuca taster Delete.


Sadržaj | Opšta načela | Roba