Roba može biti definisana kao pakovanje druge robe. Pakovanje ima svoju zasebnu šifru, ali nema zasebnu zalihu i karticu robnih promena. Sve robne promene pakovanja se odnose na osnovnu robu, pri čemu se primenjuje umnožak osnovne robe, koji se zadaje kod evidentiranja pakovanja. Jedan artikal može imati više pakovanja.

Definisanje pakovanja je pogodno kod maloprodaje gde se prodaja obavlja korišćenjem bar-kod skenera i gde su različita pakovanja istog artikla obeležena posebnim bar-kodom. Definisana pakovanja omogućavaju da kasir ne unosi količinu, već se svako pakovanje prodaje kao poseban artikl.
Primer:
Paklica neke vrste cigareta je definisana kao osnovni artikl. Boks tih istih cigareta ima svoj bar-kod i definiše se kao pakovanje sa umnoškom osnovne mere 10. Kada se na kasi proda jedan boks ovih cigareta, na robnoj kartici će biti evidentirana prodaja 10 paklica.

Pakovanje može biti definisano i sa umnoškom osnovne mere manjim od 1.
Primer:
Polovina osnovnog pakovanja je 0,5. Desetina osnovnog pakovanja je 0,1. Kotur topljenog sira je osnovna roba, a jedan komad topljenog sira je 1/6, tj. 0,667. Ovo je primer gde je pogodno definisati obrnuto, da osnovna roba bude komad topljenog sira, a kotur sira pakovanje s umnoškom 6, zbog toga što se mogu pojaviti male razlike zbog zaokurživanja množenjem sa 1/6.

Vrlo često pakovanje može biti definisano sa umnoškom jedan. Ovo je slučaj kada se kod različitih nabavki nekog artikla on pojavljuje sa različitim bar-kodovima u zavisnosti od zemlje gde je proizveden. Ovi artikli se ne moraju definisati kao pakovanja, međutim, u tom se slučaju gubi mogućnost dobijanja periodičnih izveštaja o prometu tog artikla. Definisanjem kao pakovanja, sav promet će biti beležen na jednoj robnoj kartici. Drugi slučaj je kada proizvođač artikle koji se razlikuju samo u nekom detalju, npr. boji, obeležava posebnim bar-kodom, a trgovac želi da njihov promet posmatra kao jedan artikal.

Evidentiranje pakovanja

Pakovanja spadaju u opšte podatke o robi, tj. pakovanje važi za sve poslovne objekte i evidentira se iz dijaloga za unos opštih podataka o robi.

Pakovanje Roba je pakovanje za osnovnu robu

Ovim se artikal koji se unosi označava pakovanjem neke druge robe. Nakon ovoga je u prostoru za izbor robe potrebno uneti robu s kojom će pakovanje biti povezano.
Već uneta roba se može proglasiti pakovanjem, ali uz uslov da:
  • nema robnih promena
  • da nije definisana ni u jednom drugom poslovnom objektu
  • da nema svojih pakovanja
Stoga nije dobra praksa naknadno robu označavati pakovanjem.
Pakovanje ne može biti povezano sa drugim pakovanjem, tj. ne može se definisati pakovanje pakovanja.

Umnožak osnovne mere

Potrebno je uneti umnožak koji će se primenjivati u odnosu na zalihu osnovne robe. Ovaj broj predstavlja koliko puta je osnovna roba sadržana u pakovanju. Promet pakovanja se množi sa ovim brojem i za dobijenu količinu se uvećava ili umanjuje zaliha osnovne robe s kojim je ovo pakovanje povezano. Ovaj broj može biti i 1, ali i manji od 1, kada je pakovanje manje od osnovne robe.

Prikaži osnovnu robu

Klikom na ovaj taster će sadržaj dijaloga biti zamenjen osnovnom robom za to pakovanje.

Prikaži sva pakovanja robe

Ovaj je taster nedostupan ukoliko roba nema definisana pakovanja. Klikom na ovaj taster pojaviće se lista svih pakovanja vezanih za prikazanu robu.


Sadržaj | Opšta načela | Roba