Izbor robe

Na svim mestima u programu gde je potrebno uneti robu pojavljuje se ovaj dijalog kao deo forme za unos podataka. Neke funkcije mogu biti onemogućene, te se odgovarajući taster neće pojaviti na ekranu.

Ukoliko je šifra artikla poznata dovoljno je uneti je u polju Šifra i pritisnuti Enter ili Tab.
U slučaju da šifra artikla nije poznata može se pretražiti robni asortiman po nazivu artikla klikom na taster Traži. Alternativno, dijalog za pretraživanje asortimana će biti pokrenut i u slučaju da se pritisne Enter, a nije uneta šifra artikla, tj. šifra je 0.
Pogledati: Pretraživanje robe

U polju Roba pojavljuju se osnovni podaci o robi u cilju kontrole da li je izabran željeni artikl.

Pored ove osnovne funkcije izbora robe, ovaj dijalog još omogućava da se pregleda kartica robnih promena za izabrani artikl preko tastera Kartica.

Takođe iz ovog dijaloga se evidentiraju novi artikli preko tastera Nova, kao i izmene već unetih podataka za izabrani artikl, klikom na taster Detalji. Oba tastera pokreću dijalog za unos podataka robe.


Sadržaj | Opšta načela | Roba