Meni Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Dokumenti

Narudžbenica rezerviše robu

Izradom narudžbenice / predračuna zaliha robe će biti umanjena, tj. rezervisana. Po isteku vremena važenja narudžbenice, a ukoliko nije izrađen račun, rezervisane količine se automatski oslobađaju.

Vreme važenja

Unosi se broj dana, sati i minuta važenja narudžbenice / predračuna, nakon čega, ukoliko po narudžbenici nije napravljen račun, rezervisane količine bivaju oslobođene, a narudžbenica dobija status obrađene. Ovo vreme je podrazumevano, tj. kod izrade narudžbenice biće primenjeno ovo vreme ukoliko u samoj narudžbenici nije specificirano vreme važenja.

Ovaj računar automatski zatvara istekle narudžbenice

Ukoliko se odabere opcija da narudžbenica rezerviše robu potrebna je povremena provera narudžbenica koje su istekle kako se bi se oslobodila rezervisana zaliha. Provera će biti urađena svaki put kada se otvori lista porudžbina i nakon toga ponavljati na zadati broj minuta iz ovog podešavanja sve dok je lista otvorena. Ukoliko se intenzivno radi sa predračunima sa rezervisanjem zaliha, poželjno je da se na jednom računaru uključi opcija automatske provere narudžbenica. Ova provera će biti rađena periodično na zadato vreme sve dok je Dolap pokrenut na tom računaru, bez obzira da li je otvorena lista narudžbenica ili ne. Provera se radi u pozadini bez ikakve intervencije korisnika i bez ikakvog obaveštavanja o tome.

Štampanje narudžbenice za svaku grupu lokacija na posebnom listu

Ova opcija je namenjena pre svega za primenu u velikoprodaji gde je roba izdvojena na više fizički izdvojenih lokacija (magacina). U tom slučaju poželjno je da se umesto faktura prvo izrade narudžbenice, a da se na svakom artiklu stavi oznaka lokacije na kojoj se nalazi i da se sa ovom uključenom opcijom štampaju nalozi posebno za svaki magacin po jednoj narudžbenici, kada program sam razvrstava robu prema lokacijama. Nakon što se nalozi za odvajanje robe vrate iz magacina izvrše se potrebne ispravke ukoliko ima nekih neslaganja sa stvarnim stanjem robe u magacinu, a zatim narudžbenica prebacuje u konačnu fakturu.

Lokacije robe

Uređivanje lokacija robe. Klauzule

Štampanjem narudžbenica postavi i vreme izdavanja magacinskog naloga

U cilju analize vremena potrebnog za odvajanje robe, narudžbenica u zaglavlju sadrži podatak o vremenu kada je izdat magacinski nalog i vremena kada je izdat račun. Vreme izdavanja naloga magacinu može da se postavi automatski štampanjem naloga uključivanjem ove opcije.

Podrazumevano se štampa

Narudžbenica

Predračun

Neposredno pre štampanja narudžbenice / predračuna moguće je izabrati koja se vrsta štampe želi. Ovde se bira podrazumevana, tj. ona koja je češće u upotrebi.
Ukoliko se štampaju nalozi magacinu preporuka je to bude narudžbenica.


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat