Meni: Prikaz

Ukoliko se u programu vodi evidencija za više poslovnih objekata i preduzeća, aktivni objekat se bira iz panela Poslovni objekti, koji se nalazi u gornjem desnom delu radne površine. Panel se otvara navođenjem strelice miša na naslov panela bez klika.
Ako panel nije prikazan na ekranu može se aktivirati iz menija Prikaz > Poslovni objekti.

Izbor poslovnog objekta

U panelu će biti prikazana sva preduzeća i poslovni objekti za koje je otvorena evidencija u okviru programa. Prikaz je hijerarhijski, tj. poslovni objekti u okviru preduzeća se pokazuju ispod njegovog naziva pomereni u desno. Mogu da budu sakriveni kada je potrebno kliknuti na znak „+“ ispred preduzeća da bi se prikazali. Ponovnim klikom, sada na znak „-“ biće ponovo sakriveni. Klikom na naziv preduzeća ili objekta postaju aktivni.
Aktivno preduzeće i poslovni objekat se ispisuju u naslovu programa na vrhu ekrana. Značenje aktivnog preduzeća ili objekta je da će se svaki sledeći dokument ili izveštaj koji se otvori odnositi na izabrano preduzeće ili objekat. U naslovima prozora se ispred naziva dokumenta ispisuje oznaka objekta kome dokument pripada s obzirom da se menjanjem aktivnog objekta i otvaranjem novih prozora na radnoj površini može naći više dokumenata koji pripadaju različitim poslovnim objektima.
Promena aktivnog preduzeća zahteva zatvaranje svih prozora, tj. nije dozvoljeno da se na radnoj površini nađu istovremeno dokumenti iz različitih preduzeća. Ukoliko za ovim postoji potreba, to se može postići pokretanjem nove instance Dolapa.

Aktivno preduzeće/poslovni objekat

Meni programa se menja u zavisnosti da li je aktivno preduzeće ili poslovni objekat. Na preduzeću je moguć rad samo nad onim evidencijama koje su zajedničke na nivou preduzeća – glavna knjiga, komitenti (kupci i dobavljači), tekući računi. Za rad sa robnim dokumentima potrebno je u okviru preduzeća otvoriti jedan ili više poslovnih objekata (magacin, prodavnica, velikoprodaja, komision). Izborom nekog od poslovnih objekata robni dokumenti i izveštaji postaju dostupni i odnose se samo na trenutno izabrani objekat. Zajedničke evidencije preduzeća su takođe dostupne i kada je aktivan bilo koji poslovni objekat.
Ukoliko se program koristi za vođenje evidencija samo jedne radnje, neophodno je prvo formirati bazu preduzeća, bez obzira što se ne radi o preduzeću, a zatim u okviru preduzeća formirati bazu poslovnog objekta. Ako se program koristi samo za vođenje glavne knjige preduzeća, onda nije potrebno kreirati poslovne objekte.

Otvaranje preduzeća ili poslovnog objekta

Otvaranje baze novog preduzeća ili poslovnog objekta se zadaje iz toolbar-a panela Poslovni objekti klikom na dugme:
    Novo preduzeće  za otvranje novog preduzeća ili
    Novi poslovni objekat  za otvaranje novog poslovnog objekta u okviru aktivnog preduzeća.

Drugi način za otvaranje preduzeća ili objekta je iz kontekstnog menija koji se dobija desnim klikom: za novo preduzeće na praznu površinu panela, a za novi poslovni objekat na naziv preduzeća u okviru koga se otvara novi poslovni objekat.

Kontekstni meni preduzeća

Nakon otvaranja potrebno je uraditi podešavanja novog preduzeća ili poslovnog objekta.

Brisanje baze preduzeća, što podrazumeva i brisanje svih poslovnih objekata u okviru preduzeća ili brisanje pojedinačnog objekta se takođe zadaje iz kontekstnog menija desnim klikom na preduzeće ili poslovni objekat.
Upozorenje: Brisanjem baze preduzeća ili poslovnog objekta bespovratno se gube sva uneta knjiženja na preduzeću/poslovnom objektu!

Kontekstni meni sadrži i komandu Svojstva koja otvara podešavanja za preduzeće ili poslovni objekat. Podešavanja za tekuće preduzeće ili objekat su takođe dostupna klikom na dugme Svojstva preduzeća iz toolbar-a ili iz menija Konfiguracija > Podešavanja.

Automatsko aktiviranje

Kod baze sa samo jednim preduzećem i samo jednim poslovnim objektom prilikom pokretanja programa biće automatski aktivan poslovni objekat. Ukoliko je preduzeće bez poslovnih objekata biće aktivno preduzeće. U tom slučaju panel nije ni potreban, pa se može isključiti na dugme X u njegovom naslovu. Kada baza sadrži više poslovnih objekata i preduzeća podrazumevano se aktivira poslovni objekat koji je poslednji put bio aktivan kod zatvaranja programa. Iz podešavanja preduzeća i poslovnih objekata može se odabrati favorit preduzeće ili poslovni objekat.

Svojstva panela

Izgled i pozicija panela se mogu podešavati prema potrebi. Panel se inicijalno nalazi s desne strane radne površine u statusu automatskog zatvaranja (Auto Hide). Klikom na dugme sa iglicom u njegovom naslovu može se isključiti njegovo skrivanje pri čemu on ostaje stalno otvoren. Ponovnim klikom na iglicu vraća se u pređašnje stanje. Panel takođe može da se premesti da bude ukotvljen uz neku drugu ivicu ekrana ili da bude lebdeći iznad radne površine. Da bi se panel pomerio mora prvo da se ukine automatsko skrivanje, a zatim klikom miša na njegov naslov da se prevuče na neku drugu poziciju kada on ostaje lebdeći. Ukoliko se želi da se zalepi uz neku drugu ivicu ekrana, treba ga povući prema sredini ekrana gde će se pojaviti pokazivači za sve četiri ivice ekrana. Treba povući panel tako da strelica miša dođe do pokazivača za ivicu ekrana na koju se želi ukotviti panel i tek onda otpustiti taster miša. Nakon toga se može ponovo uključiti automatsko skrivanje ako se želi.

Premeštanje panela Poslovni objekti


Sadržaj | Opšta načela