Pretraživanje komitenata

Kod pretraživanja komitenata dovoljno je uneti nekoliko slova iz bilo kog dela bilo kog polja i pritisnuti Enter ili kliknuti na taster Nađi. Biće pretražena sva polja – naziv komitenta, adresa, PIB, tekući račun, napomena, lica za kontakt itd. Svi komitenti koji sadrže uneti tekst u bilo kom polju, biće izlistani.

Pretraživanje se može ograničiti na kategoriju komitenata, samo na komitente koji imaju otvorenu karticu u tekućem preduzeću ili na pretraživanje u okviru grupe komitenata zadavanjem komandi u okviru dijaloga.

Iz liste komitenata izabrati traženog komitenta i pritiskom na Enter ili duplim klikom šifra će biti preneta u dijalog za unos komitenta.


Sadržaj | Opšta načela | Komitenti