Evidencija komitenata u programu Dolap je podeljena na dve evidencije:
  1. Opšti podaci o komitentu
  2. Podaci u okviru preduzeća

Opšti podaci o komitentu su naziv, adresa, PIB, itd. Ovi su podaci jedinstveni i odnose se na sva preduzeća i sve poslovne objekte za koje se vode poslovne knjige. Pri tome komitent ne mora da ima karticu u svakom preduzeću.

Evidencija podataka u okviru preduzeća sadrži kategoriju komitenta (kupac, dobavljač), popuste itd. Za svako preduzeće postoji posebna kopija ovih podataka i mogu da budu različiti. Kartice komitenata su na nivou preduzeća, tj. jedinstvene su za sve poslovne objekte u okviru preduzeća. Na primer, ako se radi nabavka od istog dobavljača u više poslovnih objekta, ulazna zaduženja iz svih objekata će biti na jedinstvenoj kartici dobavljača.

Iz pretraživača komitenata dostupni su svi komitenti iz glavne baze. Ukoliko prilikom izbora komitent nema otvorenu karticu u okviru tekućeg preduzeća, program će ponuditi otvaranje kartice. Nakon potvrdnog odgovora treba uneti detalje o komitentu vezane za tekuće preduzeće.

Evidentiranje novog komitenta

Novog komitenta je moguće evidentirati na svim mestima u programu gde se pojavljuje dijalog za izbor komitenta. Potrebno je kliknuti na dugme Novi i pojaviće se dijalog za unos podataka o komitentu
Napomena: Nije neophodno da se komitent prvo evidentira da bi se pristupilo izradi dokumenta. Komitent se može evidentirati u toku izrade samog dokumenta.

Korigovanje unetih podataka

Podaci o evidentiranom komitentu se mogu pregledati ili korigovati klikom na dugme Detalji iz dijaloga za izbor komitenta.

Brisanje komitenta

Komitent se briše iz dijaloga za unos podataka klikom na dugme Brisanje, pri čemu se može zadati brisanje samo iz evidencije tekućeg preduzeća ili brisanje svih podataka o tom komitentu.
Napomena: Brisanje komitenta iz preduzeća je moguće samo ukoliko nema promena na kartici. Brisanje svih podataka o komitentu je moguće ako komitent nema knjiženja ni u jednom preduzeću.
Sadržaj | Opšta načela