Meni: Datoteka > Import podataka

Više informacija o opštim principima importovanja podataka u program Dolap: Import podataka

Dokument mapiranja polja CSV fajla ili podataka na clipboard-u služi za definisanje svih parametara importovanja podataka. Sastoji se iz tru jezička:
  • Fajl
  • Mapiranje
  • Opcije
Program Dolap učitava standardne CSV fajlove. Iako striktni standard za SCV ne postoji, osnovna pravila da bi SCV fajl bio ispravan su:
  • Fajl može biti bez naslova ili da sadrži samo jedan red naslova tabele. Nije dozvoljen nikakav sadržaj ispred ili iza tabele.
  • Svi redovi tabele, uključujući naslov moraju da sadrže jednak broj kolona.
  • Polja naslova i kolone tabele su odvojene jednim od znakova (delimiterom): tačka zarez (;), zarez (,), tab (nevidljivi znak ASCII 009).
  • Polje može biti zaštićeno, tj. da je uokvireno duplim navodnicima (“).
  • Polje mora biti zaštićeno ukoliko sadrži znak upotrebljenog delimitera ili sadrži znak duplih navodnika, kada se svaki navodnik u polju prefiskuje još jednim duplim navodnikom.

Savet

Kada se CSV fajl priprema u Excel-u ili nekom drugom spreadsheet programu, potrebno je pre snimanja fajla da se uklone formatiranja brojeva ako je postavljeno da se prikazuju sa tačkom za razdavanje grupa od po tri cifre, usled čega će Dolap sadržaj tih kolona tretirati kao string, pa samim tim neće biti moguć import u numerička polja programa. Kada se fajl učita u Dolap, ukoliko su podaci u koloni levo poravnati to znači da ih je Dolap video kao string. Numerički podaci su uvek desno poravnati.

Fajl

Dolap će pokušati da prepozna koji je delimiter CSV fajla i da li sadrži naslov ili ne. Ukoliko fajl nije dobro učitan korisnik može da promeni ove parametre sa jezička Fajl i da zada ponovno učitavanje fajla.

Import map - jezičak fajl

Stoga je potrebno pre mapiranja i importovanja podataka vizuelno pregledati učitane podatke i ustanoviti da li su ispravno prepoznati.

Pored ovoga, sa jezička Fajl se zadaju i dve opcije za automatizaciju importovanja:
  • Automatsko importovanje na osnovu imena fajla
  • Automatsko importovanje robe pre importovanja dokumenta
Za česta importovanja fajlova koji su identične strukture, npr. ako dobavljač šalje CSV fajl otpremnice ili fakture za svaku isporuku robe, izrada kalkulacije cena se može ubrzati importovanjem ovih fajlova. Uključivanjem opcije automatskog importovanja kod prevlačenja fajla, koji je ujedno i brži način otvaranja fajla, neće se pojaviti dijalog za otvaranje fajla i izbor mape, već će podaci odmah biti importovani sa mapom na kojoj je ova opcija uključena. Da bi ovo funkcionisalo potrebno je da fajl uvek ima isti naziv, nezavisno od putanje na kojoj se nalazi. Fajl se može prevući direktno iz email programa ako nije potrebno da se prethodno uređuje. Opcija je nedostupna dok se mapa ne sačuva i dodeli joj se naziv. Može se imati neograničen broj različitih mapa koje će se automatski aktivirati prema različitim nazivima fajlova.

Nekad je potrebno pre importovanja podataka u dokument, naročito u kalkulaciji, da se prvo importuje roba obzirom da fajl može sadržati nove artikle koji ne postoje u bazi, a koji bi bili odbačeni pri importu u dokument. Ovaj import se može u potpunosti automatizovati uključivanjem opcije automatskog importa robe pre importovanja dokumenta. Neophodno je da se prethodno u evidenciji robe napravi mapa za import robe iz istog fajla, a zatim na ovom mestu ona izabere kao mapa po kojoj će se importovati roba pre importovanja stavki dokumenta.

Mapiranje

Mapiranje je određivanje značenja kolona podataka koji se importuju. U daljem tekstu se govori o podacima CSV fajla koji se importuje, međutim na jednak način se mapiraju i podaci koji se kopiraju preko clipboard-a iz drugih programa, tako da sve što je rečeno za import fajla, važi i za podatke na clipboard-u.
Na jezičku mapiranja sa leve strane nalazi se padajuća lista sa nazivima polja tabele u koju se vrši import, a sa desne strane padajuća lista sa nazivima kolona fajla.

Import map - jezičak mapiranje

Proces mapiranja se sastoji iz povezivanja ova dva podatka i dodavanjem parova u listu mape klikom na dugme Dodaj. Svaka tabela u koju se radi import ima minimum obaveznih polja koja su označena zvezdicama. Takođe je dat njihov ukupan broj i broj mapiranih obaveznih polja. Mapa se ne može upotrebiti za import ako nisu sva obavezna polja povezana sa nekom kolonom fajla. Ostala polja su opciona iako po svojoj prirodi mogu biti obavezna. Na primer nabavna cena u kalkulaciji je neophodan podatak, ali nije obavezan kod importovanja. Ukoliko nabavna cena nije data u podacima koji se importuju biće preuzeta poslednja nabavna cena iz baze, a što nekad može biti željeni način da se podaci importuju.
Pogrešno povezana polja se brišu klikom na red u listi mape i pritiskom na taster Delete na tastaturi.

Opcije

Opcije importovanja pružaju dodatnu kontrolu na procesom importovanja i njihov sadržaj zavisi od konkretne tabele u koju se radi import podataka.
Više informacija u posebnom odeljku: Opcije importovanja


Sadržaj | Opšta načela | Import podataka