Meni: Datoteka > Import podataka

Program Dolap omogućava importovanje podataka iz eksternih fajlova, drugih progrma ili iz samog Dolapa, tj. prenos podataka iz jedne u drugu tabelu, čime se značajno povećava produktivnost unosa podataka. Postoje četiri načina importovanja podataka u tabelu Dolapa:
  • Slanje podataka iz jedne u drugu tabelu programa
  • Kopiranje podataka tabele na clipboard i njihovo lepljenje u drugu tabelu
  • Lepljenje tabelarnih podataka iz drugih programa
  • Import podataka iz fajla
Za sva četiri načina važi da tabela koja treba da primi podatke očekuje da podaci budu tabelarni i da Dolap mora da „zna“ šta podaci u svakoj koloni predstavljaju – da li je to šifra, količina, cena itd. Deo programa koji vrši importovanje podatka je identičan za sva četiri načina, tj. radi se na identičan način bez obzira na izvor podataka.

Slanje podataka iz jedne u drugu tabelu programa

Kod ovog načina importovanja podataka, obzirom da je reč o internom prenosu, informacije o sadržaju kolona se direktno šalju tabeli koja treba da importuje podatke. Ovo je ujedno i najjednostavniji i najbrži način prenosa podataka jer se tabela kojoj se šalju podaci automatski otvara samim slanjem podatka, tj. ne može doći do situacije da podaci budu odbijeni i nema izbacivanja dijaloga sa opcijama importovanja.

Komanda Pošalji u

Nakon selektovanja redova iz kojih se podaci prenose u drugu tabelu, komada Pošalji u bira se iz kontekstnog menija koji se dobija klikom na desni taster miša na bilo koji selektovani red. Sadržaj podmenija ove komande zavisi od konkretne tabele, dok neke tabele i nemaju mogućnost slanja podataka.
Podaci se šalju isključivo tabelama koje su tipa izveštaj, tj. nemaju mogućnost dodavanja novih podataka u bazu programa.

Kopiranje podataka preko clipboard-a

Drugi način prenosa podataka između tabela je preko standardnog copy/paste Windows mehanizma. Međutim lepljenje (paste) podataka nije isto ako je njihov izvor sam program Dolap, pri čemu je nevažno da li je to iz iste ili neke druge instance programa, tj. moguć je prenos podataka i između različitih baza podataka Dolapa ako ih ima više na istom računaru, ili iz nekog drugog programa. Prenos podataka preko clipboard-a iz drugih programa je drugačiji iz razloga koji je pomenut na početku – Dolap neće znati šta podaci u kolonama predstavljaju. Lepljenje podataka koji potiču iz samog Dolapa je jednostavno zahvaljujući tome što Dolap informacije o tome šta koja kolona sadrži takođe postavlja na clipboard, ali kao sakrivene, koje drugi programi ne „vide“, tako da lepljenje u drugim programima funkcioniše na regularan način. Ukoliko prilikom lepljenja u Dolap ovi podaci ne budu pronađeni, lepljenje će biti odbijeno i pojaviće se poruka „Podaci nisu prepoznati“.

Kod lepljenje podataka iz drugih programa postoji međukorak – mapiranje import polja, koje je identično mapiranju podataka iz fajla i čija je svrha da se odredi koji su podaci sadržani u kolonama. Mogu da se lepe podaci iz programa koji kod kopiranja na clipboard stavljaju delimiter između polja kolona, obično znak Tab, tj. podaci mogu da se kopiraju iz spreadsheet programa, npr. Excel-a, kao i drugih programa sa tabelarnim podacima.

Komanda Nalepi se može zadati prečicom sa Ctrl V sa tastature. U tom slučaju fokus mora biti na samoj tabeli, tj. potrebno je da se prethodno klikne bilo gde u okviru tabele. Ukoliko je fokus na formi, on će se nalaziti u nekom polju za unos podatka, npr. unos cene. Pošto polja forme takođe prihvataju komandu Nalepi, ona će biti izvršena nad njima. Zadavanje komade Nalepi preko toolbar-a Nalepi ili iz menija Uređivanje se uvek odnosi na lepljenje podataka u tabelu, te je ovo preporučljiv način lepljenja tabelarnih podataka.

Lepljenje podataka u nekim tabelama će otvoriti dijalog opcija importovanja podataka gde se bira način kako da se podaci prihvate. Ove opcije zavise od vrste tabele (dokumenta) u koji se podaci lepe. Ukoliko se radi mapiranje podataka, opcije importovanja se nalaze na jezičku Opcije dokumenta za mapiranje.

Svaka tabela koja može da importuje podatke ima minimum obaveznih polja. Na primer, kalkulacija zahteva da podaci koji se lepe u nju obavezno imaju polja šifre robe i količine. Ukoliko nema nabavne cene ili prodajne cene, ovi će se podaci preuzeti iz tekuće baze podataka ili će se sračunati (prodajna cena). Međutim, ukoliko nedostaje šifra i/ili količina, import će biti odbijen i dobiće se obaveštenje o tome koji podatak nedostaje.

Dozvoljeno je kopiranje podataka između raznorodnih dokumenata, kao i višestruko kopiranje u istu tabelu. Na primer, potrebno je da se svi artikli sa tri kalkulacije u celosti fakturišu nekom kupcu. Kopiraće se sve tri kalkulacije u isti račun. Svako sledeće kopiranje dodaje stavke računu, čak i ako su postojeće stavke selektovane, tj. nije moguće lepljenje preko postojećih stavki.

Napomena

Kod prenosa sadržaja clipboard-a kroz mrežu kod daljinskog upravljanja računarom (RDP), skriveni podaci kod većine programa ovog tipa neće biti preneti jer ih ni ovi programi ne „vide“.

Import podataka iz fajla

Importovanje iz fajla omogućava da se importuju bilo kakvi podaci iz bilo kog programa, tako što korisnik programa unosi informacije o tome koja kolona sadrži koji podatak. Na osnovu ovih informacija Dolap importuje podatke na isti način kao i podatke koji potiču iz Dolapa.

Neophodno je su podaci su fajlu u CSV formatu. Potrebno je se prvo otvori tabela (dokument) u koji se vrši importovanje podataka, a zatim otvori CSV fajl. Fajl može da se otvori na dva načina:
  • Zadavanjem komande Import podataka iz menija Datoteka
  • Prevlačenjem fajla (drag & drop)
Ukoliko je fajl ispravan otvoriće se novi dokument za mapiranje podataka koji će sadržati sve podatke iz fajla. U okviru ovog dokumenta se zadaju značenja podataka iz fajla, opcije importovanja, snimanje mape za ponovnu upotrebu, opcije automatizacije importa i sam import podataka.

Pogledati:

Import fajla
Mapiranje import polja
Opcije importovanja


Sadržaj | Opšta načela