Meni: Datoteka > Import podataka

Prilikom importovanja podataka iz CSV fajla zadavanjem komande Import podataka iz menija Datoteka ili prevlačenjem fajla (drag & drop) iz Windows eksplorera ili nekog drugog fajl menadžer programa u prozor Dolapa, pojaviće se dijalog za import fajla.

Import fajla

Ukoliko je dijalog pokrenut iz menija potrebno je da se u polje Fajl: unese putanja do fajla koji se importuje ili da se klikom na dugme Uzbor šablona otvori dijalog za izbor fajlova.
Da bi podaci mogli da se importuju u Dolap potrebno je da se uradi mapiranje kolona CSV fajla, tj. da se programu saopšti kakvu vrstu podataka sadrže kolone fajla. Nakon što je fajl izabran, klikom na dugme Mapiranje otvara se dokument za izradu mape CSV fajla. Ove mape mogu da se sačuvaju ukoliko postoji potreba da se ponovo primene nad drugim fajlom sa identičnim rasporedom kolona. Ukoliko postoje sačuvane mape, potrebna mapa se može izabrati iz padajuće liste i klikom na dugme Importuj pokreće se importovanje podataka bez otvaranja dokumenta za mapiranje. Ukoliko se želi provera ili dorada mape, izborom mape i klikom na dugme Mapiranje otvoriće se dokument mapiranja i biće učitana izabrana mapa. Ona se može i naknado učitati iz samog dokumenta za mapiranje.

Pogledati

Import podataka
Mapiranje import polja


Sadržaj | Opšta načela | Import podataka