Koncept programa Dolap je da se za svaku poslovnu godinu kreira zasebna baza podataka sa ciljem lakšeg praćenja poslovnih podataka njihovim ograničavanjem na tekuću poslovnu godinu. Ovo podrazumeva da numeracija dokumenata svake godine startuje od broja jedan.
Program Dolap se može razlikovati za različite poslovne godine iz razloga usklađivanja poslovne dokumentacije sa zakonskim promenama, pa će program za svaku poslovnu godinu biti u skladu sa zakonskom regulativom koja je važila te godine. Drugi razlog je dodavanje novih funkcija u program i njegovo stalno unapređivanje, a koje nema mnogo smisla za ranije godine.
Set baza svih poslovnih godina čine jednu Dolap bazu podataka. Baza tekuće poslovne godine je delimično povezana sa bazom prethodne godine. Naime obezbeđen je automatski prenos početnog stanja robe, komitenata i podešavanja programa. Pored ovoga omogućeno je učitavanje računa i kalkulacija iz prethodne godine radi lakše izrade povratnica, kao i pretraživanje ugovornih cena u prethodnoj godini ukoliko ne budu pronađene u tekućoj.
Na jednom računaru može biti više setova baza Dolapa koje se nalaze na lokalnom disku ili im se pristupa putem mreže na serveru.

Startovanje programa Dolap

Prilikom pokretanja programa Dolap biraju se baza i poslovna godina za koju se program pokreće.

Startovanje programa Dolap

Ukoliko se ništa ne izabere u roku od 10 sekundi program Dolap se automatski startuje za najnoviju poslovnu godinu podrazumevane baze podataka ako postoji baza označena kao takva, odnosno poslednje korišćene baze, ako nema označene podrazumevane baza podataka.

Prilikom instalacije programa na radnoj stanici koja pristupa podacima koji se nalaze na drugom računaru navodi se instalacija samo programa, bez baze podataka. Kod prvog startovanja programa biće potrebno da se navede putanja do foldera na serveru koji sadrži bazu Dolap. Ovaj folder se zove Dolap, sem ukoliko ga korisnik nije promenio prilikom instalacije baze na serveru. Potrebno je da se proglasi deljivim folderom na mreži i da se odobri pravo pisanja mrežnim korisnicima, alternativno da se baza programa Dolap instalira u već postojeći deljeni folder.

Baza nove poslovne godine se kreira iz dijaloga za uređivanje baza podataka klikom na dugme Uredi u sekciji Baza podataka.

Napomena

Prilikom pokretanja programa startuje se poseban program, Dolap starter (DoLncr.exe) koji nakon izbora baze i poslovne godine pokreće izvršnu datoteku programa Dolap za izabranu godinu u okviru izabrane baze.

Pogledati:

Uređivanje baza podataka


Sadržaj | Opšta načela