Dijalog Dolap baze podataka omogućava povezivanje programa sa bazama podatka, izradu njihovih kopija i otvaranje baze nove poslovne godine.

Uređivanje baza podataka

Nakon instalacije programa zajedno sa instalacijom baze u ovom dijalogu će se pojaviti jedna baza podataka sa nazivom Podaci na podrazumevanoj putanji C:\Dolap ukoliko nije promenjena prilikom same instalacije.
Program Dolap omogućava da se u okviru jedne baze vode poslovni podaci za više zasebnih pravnih lica, ali iz razloga kopiranja i razmene podataka mogu se instalirati zasebne baze podataka, tako što se Dolap ponovo instalira i prilikom instalacije baze zada druga putanja. Sve instalirane baze podataka će se pojaviti na ovom mestu. Da bi izbor baze bio lakši potrebno je da im se zadaju drugačiji nazivi, pošto će se inicijalno sve one zvati „Podaci“. Naziv se menja tako što se označi red baze, a zatim klikne na naziv i ne pomera strelica miša, nakon čega će se naziv označiti za izmenu.

Podrazumevana baza

Ukoliko starter programa Dolap ima više registrovanih baza podataka, prilikom njegovog pokretanja, ukoliko ne postoji podrazumevana baza, biće ponuđeno startovanje programa Dolap za bazu za koju je poslednji put bio pokrenut program Dolap. Označavanjem reda baze i klikom na dugme Podrazumevana, starter će uvek nuditi pokretanje programa za označenu bazu, bez obzira koja je baza prethodno bila otvorena. Ponovnim klikom na istu komandu za već podrazumevanu bazu ukida se postojanje podrazumevane baze podataka.

Dodaj bazu

Pored instalacije više baza na jednom računaru, postoji mogućnost da je na više računara u mreži instalirano više različitih baza. Ako su folderi proglašeni deljivim, tj. vidljivi su na mreži, mogu se ovom komandom dodati u listu baza Dolap startera i tako omogući pristup do njih. Može se dodati i folder baze na računaru kome se pristupa preko internata korišćenjem VPN veze. Obzirom da ova vrsta konekcije može biti vrlo spora ne preporučuje se za obimne poslove.

Ukloni sa liste

Obrnuta komanda od prethodne – uklanja bazu sa liste. Ovim se baza ne briše, tj. ostaje nepromenjena u folderu u kome se nalazi.

Napravi kopiju

Komandom se pravi kopija selektovane baze i dodaje u listu baza. Kopiraju se sve poslovne godine. Komanda je pogodna da se napravi kopija podatka na prenosni računar (laptop). Drugi razlog može biti da se baza kojoj se pristupa preko sporog linka (internet) prekopira na lokalni računar i zatim generiše veći broj izveštaja čije bi generisanje preko mreže dugo trajalo. Razlog za izradu kopije može biti trening, tj. da se proba neka radnja za koju korisnik nije siguran kakav će efekat imati nad podacima, pa se proba može napraviti nad kopijom.
Izradom ponovne kopije zadavanjem istog foldera neće biti formirana još jedna baza u listi, već će samo postojeća kopija biti osvežena novim podacima.

Obriši kopiju

Za razliku od komande za uklanjanje baze iz liste, ova komada sem brisanja baze iz liste, briše i folder u kome se nalazi kopija baze, tj. trajno je uklanja. Može se zadati samo na bazama koje su nastale kopiranjem, a ne i koje su dodate komandom Dodaj bazu.

Nova poslovna godina

Otvara bazu za novu poslovnu godinu za bazu koja se izabere iz liste.
Prilikom prvog pokretanja programa za novu poslovnu godinu pojaviće se dijalog u kome će automatski prenos podataka iz prethodne godine biti dostupan i podrazumevan. Prenose se početna stanja zaliha robe i početna stanja kartica komitenata. Nakon prelaska na novu poslovnu godinu dozvoljena su knjiženja u prethodnoj poslovnoj godini. Obzirom da će ova knjiženja promeniti stanje zaliha i salda komitenata moguće je ponovno preuzimanje početnih stanja u novoj poslovnoj godini. Komanda se zadaje iz menija Konfiguracija i pojavljuje se pod nazivom Import iz prethodne godine samo kada je selektovano preduzeće, tj. komanda se ne pojavljuje u meniju ukoliko je izabran neki poslovni objekat. Ukoliko se ima samo jedan poslovni objekat i panel poslovnih objekata nije prikazan na ekranu, potrebno je prikazati ga za potrebe prenosa podataka njegovim aktiviranjem iz menija Prikaz.

Pogledati:

Baza podataka
Prvo pokretanje


Sadržaj | Opšta načela