Meni: Uređivanje > Dodaj

Komada Dodaj, sem iz menija Uređivanje može se zadati klikom na dugme Dodaj toolbar-a ili pritiskom na taster Insert na tastaturi. Njome se zahteva knjiženje nove stavke u dokument. Robni i drugi dokumenti kod kojih je unos stavki intenzivan imaju formu za unos podataka u gornjem delu prozora, koja je uvek spremna za unos nove stavke upisom prethodne klikom na dugme U redu, tako da nije ni potrebno zadavati komandu Dodaj. Međutim, kada se mišem klikne na neki red dokumenta, stavka se automatski prenosu u formu radi ispravki. U situaciji kada se ne želi ispravka stavke, već unos nove, ovom komandom treba programu saopštiti nameru, jer bi korigovanjem podataka u formi bila korigovana postojeća stavka.
Neke tabele programa su samo izveštaj, dok su neke istovremeno i izveštaj i dokument u koji je moguće knjiženje, npr. kartica komitenta, knjiga KEPU, PDV izvešta ostalih ulaznih računa itd. Dugme ove komanda na toolbar-u je najbolji indikator ovoga – ukoliko je sivo komanda se ne može zadati i to znači da je prikazana tabela izveštaj koji služi samo za pregled, a ne i knjiženje podataka.
Kada je fokus na formi dokumenta komanda neće biti prihvaćena ako se zada sa tastature.


Sadržaj | Meni | Uređivanje