Poslovno - knjigovodstveni program Dolap namenjen je vođenju poslovnih evidencija za mali i srednji biznis i namenjen je prvenstveno praćenju trgovine.

Sadrži dvojno i prosto knjigovodstvo. U okviru jedne baze moguće je praćenje do 900 izdvojenih preduzeća ili radnji. Preduzeće ili radnja sa svoje strane može imati jedan ili više poslovnih objekata (do 99) koji mogu biti maloprodaja, velikoprodaja, komision…

Robna evidencija i knjigovodstvena dokumentacija vode se posebno za svaki objekat, tj. roba ima posebnu karticu i cenu u svakom poslovnom objektu, dok su kartice komitenata (kupci, dobavljači, potrošači, proizvođači), kartice tekućih računa, izvodi i glavna knjiga jedinstveni na nivou preduzeća ili radnje. Osnovni podaci artikala ili komitenata nakon evidentiranja su dostupni u svakom preduzeću ili poslovnom objektu, pri čemu ne moraju da imaju otvorenu karticu ako nije potrebna, tj. nije potreban njihov ponovni unos u drugi poslovni objekat. Program sadrži pomoćnu bazu podataka za više od 80.000 artikala široke potrošnje koja olakšava evidentiranje novih artikala.

Omogućena je izrada internih prenosnica robe između poslovnih objekata, koja se automatski kreira izradom kalkulacije od internog dobavljača.

Dugovanja i potraživanja, čije praćenje je na nivou preduzeća, automatski se beleže izradom kalkulacija cena, računa, povratnica itd., dok je knjiženje izvoda moguće za više tekućih računa.

Postoji mogućnost replike baze podataka za izdvojeni poslovni objekat u kome se evidentira prodaja preko fiskalne registar kase. Ako se roba evidentira bar-kodom, postoji mogućnost izrade popisa skenerom na samoj PC kasi.

Obezbeđene su PDV evidencije koje su delom automatizovane po osnovu izrade poslovne dokumentacije.

Program sadrži knjigu KEPU, Evidenciju trgovine (verzija za Crnu Goru) i glavnu knjigu sa unetim zakonskim kontnim planom. Takođe sadrži poslovnu knjigu za radnje koje vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva.

Za evidentiranje prodaje u maloprodaji postoji dodatni program PC kasa koji radi sa fiskalnim štampačom Galeb FP-550 (VG-550 u verziji za Crnu Goru). Kasa direktno pristupa bazi podataka i preuzima nazive artikala, cene, informacije o potrošačima i stanju na njihovom računu. Cena formirana u okviru kalkulacije u Dolapu biva preneta istog trenutka na kasu bez ikakve intervencije na samoj kasi. S druge strane, sve informacije o prodaji bivaju prenete u Dolap odakle se ima uvid u stanje zaliha, trenutni promet, kako finansijski po smenama, kasirima, zaduženjima kartica potrošača, tako i po vrstama artikala.
Pored ovoga postoje još mogućnosti:
  • Izdavanja dnevnih i periodičnih finansijskih izveštaja, kao i izveštaja o prometu robe.
  • Uz pomoć magnetnih čitača kartica, postoji mogućnost identifikacije potrošača putem magnetnih (kreditnih) kartica.
  • Mogućnost programiranja POS tastature sa brzim tasterima.
  • Mogućnost usaglašavanja sa bilo kojom vagom koja štampa bar- kod etikete.
  • Izdavanje gotovinskih računa po kasa isečku.
  • Izdavanje zbirnih računa za potrošača za zadati period (mesečni račun).

Tehničke karakteristike

Program Dolap se razvija u programskom jeziku Microsoft Visaul C++ korišćenjem MFC radnog okvira, kao i direktnog korišćenja Windows API-ja. Ovo ga čini native (čistim, prirodnim) Windows programom, tj. kompilovani program sadrži samo mašinski jezik x86 procesora, a što za rezultat daje ekstremno brzo izvršavanje svih operacija.

Program Dolap ne koristi ni jednu standardnu, niti komercijalnu, niti besplatnu bazu podataka, već je ona sastavni deo programa, što ga čini vrlo efikasnim. Nastala je kao rezultat više od dve i po decenije rada autora na razvoju data base sistema. Bazu Dolapa odlikuje kompaktnost i velika brzina. Obzirom da je DBS sastavni deo programa, sve tabele se automatski formiraju u radnom folderu Dolapa i ne postoji podešavanje baze. To takođe Dolap čini mobilnim – njegov folder se može premestiti na drugu lokaciju (drugi računar) prostim kopiranjem. Istovremeno pojednostavljuje izradu rezervne kopije baze Dolapa jer se može koristiti bilo koji backup program, pa čak i jednostavno ručno kopiranje foldera na drugu lokaciju je validan backup. Stoga program Dolap nema funkcije izrade rezervnih kopija.

Dolap je vrlo stabilan i robustan program i kod regularnog rada, potreba za njegovim održavanjem praktično i ne postoji. Njegova robusnost se ogleda u tome što podaci neće biti izgubljeni čak ni kod nestanaka struje, ako računar nije zaštićen UPS-om. Naime, ako Windows „preživi“ nestanak struje, sva je prilika da će i svi podaci u Dolapu biti sačuvani. Ukoliko i dođe do oštećenja fajlova, program sadrži sistem za održavanje baze i u najvećem broju slučajeva baza će biti opravljena uz minimalni gubitak podataka – obično poslednjeg unetog dokumenta.


Sadržaj | Početak