Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Dolap

Podešavanja zaokruživanja cena i iznosa.

Zaokruži cene na iznos

Zaokruživanje cena se primenjuje prilikom izrade kalkulacija kada program na osnovu unetih podataka, nabavne cene, marže, rabata itd., predlaže prodajnu cenu, ali je korisnik može promeniti, tako da nije od velikog značaja. Međutim, ukoliko se definišu pakovanja sa umnoškom osnovne robe manjim od jedan, cene tih pakovanja će biti zaokruživane po pravilima koje se ovde unesu. Ukoliko se unese „krupno“ zaokruživanje mogu se pojaviti finansijske razlike na karticama tih artikala. U tom slučaju je preporučljivo ostaviti podrazumevano zaokruživanje na iznos od 0,01.
Zaokruživanje cena nije na broj decimala, već na iznos, čime se postiže veća fleksibilnost.

Primeri zaokruživanja:

Nezaokružena cena Zaokruživanja
0,50 1 5 10
423,17 423,00 423,00 425,00 420,00
716,64 716,50 717,00 715,00 720,00
158,91 159,00 159,00 160,00 160,00
0,80 1,00 1,00 0,00 0,00

Zaokruži iznose na broj decimala

Iznosi se uvek prikazuju sa dve decimale, ali se može izabrati da budu zaokruženi na jednu ili nula decimala (zaokruživanje na ceo broj). Zaokruživanje iznosa na više od dve decimale je moguće, ali nije preporučljivo, jer će se u tabelama i dalje prikazivati zaokruženi na dve decimale, pa zbir onoga što je prikazano na ekranu može da se ne slaže sa iskaznim zbirom.

Zaokruži količine na broj decimala

Zaokruživanje količina nije od uticaja na komadnu robu, već samo na zalihu robe koja se meri, a pre svega na pakovanja robe manja od jedan, kada je umnožak osnovnog pakovanja iracionalan broj – npr. 1/3. Količine se prikazuju sa najviše četiri decimale. Može se smanjiti broj decimala ako se ne koriste pakovanja, dok kod povećanja važi isto kao kod zaokruživanja iznosa. Preporuka je ostaviti ovaj broj na podrazumevanu vrednost od četiri decimale.

Količine u dokumentima prikazati sa fiksnim brojem decimala

Kada je isključena ova opcija količine se prikazuju sa onoliko decimala koliko imaju, do maksimalno četiri. Količine komadne roba se prikazuju kao celi brojevi bez decimalnog zareza. Ukoliko asortiman čini pretežno komadna roba, ovo je preporučeni način prikaza. U slučaju da je dominantna roba na meru, tabele mogu biti preglednije ako se količine prikažu sa fiksnim brojem decimala (četiri), kada je decimalni zarez uvek prisutan i na istoj je poziciji.


Sadržaj | Podešavanja | Dolap