Meni: Datoteka > Štampaj

Načini štampanja

Program Dolap ima više opcija štampanja dokumenata i izveštaja. Podržani su i matrični i grafički štampači. Postoje dve vrste štampanja:
  • tekstualni dokumenti
  • grafički dokumenti
Dolap inicijalno štampa tekstualne dokumente. Tekstualni dokumenti sadrže samo slova i znakove i po izboru korisnika mogu se štampati u tekstualnom režimu, tj. Dolap može da štampa kao DOS program sa ugrađenim fontovima matričnih i laserskih štampača. Ovakva vrsta štampe je jeftina i brza, ali nižeg kvalieta, zbog čega je pogodna za štampanje interne knjigovodstvene dokumentacije. Ukoliko drajver štampača ne podržava štampanje sa ugrađenim fontovima, što nije redak slučaj, štampa tekstualnog dokumenta će biti u grafičkom režimu, tj. dokument će izgledati identično kao da je štampan sa ugrađenim fontovima, ali će štampa biti nešto sporija.

Grafički dokumenti pored teksta različitih familija fontova, veličina i boja, mogu da sadrže i grafičke elemente: slike, okvire, linije, kružnice itd. Štampanje u grafičkom režimu se obavlja preko korisnički definisanih šablona. Naime korisnik može za svaki tip dokumenta i izveštaja da „nacrta“ jedan ili više šablona koji mogu da sadrže logo firme i da budu dizajnirani prema potrebama korisnika. Instalacija programa Dolap sadrži nekoliko primera šablona. Grafički dokumenti se uvek štampaju u grafičkom režimu štampača.

Tekstualno štampanje je fleksibilnije jer omogućava da se štampa sadržaj tabele onakav kakav je na ekranu, dok štampanje preko šablona uvek štampa isti sadržaj. Tekstualno štampanje je ekonomičnije, ali su tekstualni dokumenti u estetskom smislu inferiorni u odnosu na grafičke dokumente. Preporuka je kombinacija ova dva štampanja – eksternu dokumentaciju (fakture) štampati u grafičkom režimu, a internu kao tekstualne dokumente.

Dokumenti i izveštaji se štampaju izborom iz menija Datoteka > Štampanje ili klikom na dugme štampača na toolbar-u. Na ovaj način se pokreće podrazumevano štampanje. Klikom na strelicu pored štampača u toolbar-u otvara se padajuća lista sa dodatnim opcijama štampanja.

Opcije štampanja

Štampanje preko ugrađene forme je podrazumevano štampanje za dokumente koji ga imaju (kalkulacija, račun itd.) i slično šablonima, štampa se uvek isti sadržaj, ali se štampa tekstualni dokument. Nedostupno je kod tabela (većina izveštaja) koje nemaju ugrađenu formu.

Štampanje tabele je podrazumevano štampanje za dokumente i izveštaje koji nemaju ugrađenu formu. Kod tabela koje imaju formu omogućava da se dokument ne štampa preko forme već da se odštampa sadržaj tabele onakva kakva je, ako je korisnik preuredio tabelu, dodao svoje kolone i sl. Štampanje je tekstualno.

Štampanje šablonom je štampanje grafičkog dokumenta preko podrazumevanog šablona. Potrebno je da postoji najmanje jedan šablon za konkretni tip dokumenta ili izveštaja i da jedan od njih bude označen kao podrazumevani. U protivnom ova opcija će biti nedostupna. Pogledati Izbor šablona za štampanje. Štampanje preko šablona može biti podrazumevano štampanje za neki tip dokumenta, tj. nije potrebno otvarati padajuću listu, već je dovoljan klik na dugme štampača na toolbar-u.

Štampanje izabranim šablonom omogućava da se pre štampe izabere šablon preko koga će se štampati dokument. Opcija se koristi kada se za istu vrstu dokumenta ima veći broj različitih šablona. Na primer, za štampanje etiketa može se imati veći broj različitih šablona različitih dimenzija i sadržaja ili kod štampanja faktura ako je potrebno da se ima dva ili više tipova klauzula, onda se one mogu uneti kao natpisi na samim šablonima i pre štampe samo odabrati šablon sa željenim klauzulama.

Dodatna štampanja

Neki dokumenti imaju mogućnost dodatnog štampanja. Na primer iz narudžbenice je moguće štampati predračun, iz kasa računa otpremnicu, a iz povratnice obaveštenje o ispravci PDV-a. Opcije ovih dodatnih štampanja nalaze se na formama tih dokumenata.

Pregled pre štampanja

Stavka menija Datoteka > Pregled pre štampanja ili dugme Pregled pre štampanja toolbar-a omogućavaju da se na ekranu unapred vidi izgled odštampanog dokumenta na papiru. Kao i dugme toolbar-a za štampanje, sadrži padajuću listu sa identičnim opcijama.

Podešavanje štampača

Stavka menija Datoteka > Podesi štampač omogućava da se:
  • izabere štampač ako je na računar povezano više štampača ili postoji računarska mreža
  • da se podesi veličina papira
  • da se podesi orijentacija papira
Neke izveštaje u programu Dolap je poželjno štampati položeno zbog velikog broja kolona usled čega program biva primoran da izabere vrlo mala slova za štampanje. Stoga pre štampanja ovih izveštaja treba iz ovog dijaloga prebaciti na položeno štampanje. U zavisnosti od modela štampača može se desti da njegov upravljački program ne podržava zadatu veličinu slova. U tom slučaju program će automatski prebaciti na režim položenog štampanja.

Štampanje sa ugrađenim fontovima

Program Dolap omogućava štampanje tekstualnih dokumenata fabrički ugrađenim slovima štampača. Ovo je pogodno kod matričnih (igličnih) štampača koji na ovaj način štampaju značajno brže uz minimalan utrošak trake i habanje iglica u odnosu na štampanje u grafičkom režimu istih tih tekstualnih dokumenata. Za druge tipove štampača (laserski), te razlike su vrlo male ili neprimetne i poželjno je štampanje tekstualnih dokumenata u grafičkom režimu, koji je podrazumevani način štampanja u Dolapu. Da bi se štampalo sa ugrađenim fontovima, potrebno je pre štampanja označiti opciju Štampanje u tekst režimu.

Štampanje u tekst režimu

Štampanje u tekst režimu se obavlja isključivo preko upravljačkog programa za štampač (drajver). Neki drajveri i pored toga što štampač ima ugrađena slova, ne omogućavaju ovu vrstu štampanja. Dolap će u tom slučaju automatski prebaciti na štampanje u grafičkom režimu. Pored ovoga, čak i kada drajver podržava štampanje ugrađenim slovima, štampanje će biti prebačeno u grafički režim, ako se:
  • izabere položeno štampanje
  • štampač nema toliko mala slova neophodna za dati dokument
Kada se izabere štampanje u tekst režimu potrebno je još odabrati kodni raspored domaćih slova (šđčćž). Koji je kodni raspored ugrađen u štampaču treba potražiti u priručniku za štampač ili se može utvrditi probnim štampanjem.

CP 852 Većina savremenih štampača ima ugrađena naša slova po kodnom rasporedu 852. Međutim, nisu fabrički podrazumevana, te je potrebno podesiti štampač, ako to nije uradio prodavac.
CP 437 Kodni raspored 437 je namenjen engleskom govornom području i ima ga svaki štampač, ali ne sadrži naša slova. Ovu opciju izabrati u slučaju da štampač nema naša slova, a vrlo je važno da se dokumenti štampaju u tekst režimu ili štampač nema mogućnost štampanja u grafičkom režimu. Dolap će zameniti domaća slova ž sa z, č sa c itd.
YUSCII Ovaj kodni raspored je zastareo domaći standard koji je izbačen iz upotrebe. Imaju ga samo stari štampači koji su prerađivani kod domaćih proizvođača računarske opreme.

Ukoliko je računar pravilno podešen u skladu sa srpskim standardima, štampanje u grafičkom režimu će uvek sadržati domaća slova, tj. ako se vide na ekranu biće štampana i na papiru.

Savet

U slučaju da štampač ne prihvata štampanje u tekst režimu treba potražiti originalni drajver na sajtu proizvođača, ali i u tom slučaju nije garantovano da će drajver podržati štampanje sa hardverskim fontovima.

Pogledati

Šabloni za štampanje


Sadržaj | Opšta načela