Nakon instalacije programa po prvi put ili kod instalacije programa za novu poslovnu godinu pojaviće se izbor kao na slici:

Prvo startovanje

Neke stavke iz izbora mogu da budu nedostupne.

Upozorenje: Kod instalacije novije verzije Dolap preko već postojeće operativne verzije programa ovaj dijalog se ne pojavljuje. Ukoliko se pojavi onda je urađena instalacija baze u pogrešan folder, tj. na neku novu lokaciju. Potrebno je utvrditi u kom se folderu nalazi baza Dolap-a i ponoviti instalaciju navođenjem ispravnog foldera. Folder sa pogrešno instaliranom bazom se može ručno ukloniti.
  • Nastavi sa manuelnim podešavanjem programa
    Izabrati samo kada se program instalira prvi put, nakon čega će se pojaviti dijalog za podešavanje programa.
  • Baza je eksterna, uradi početnu replikaciju
    Bira se nakon instalacije programa u poslovnom objektu koji je izdvojena maloprodaja gde se podaci razmenjuju replikacijom.
  • Uradi automatski prenos podataka iz prethodne poslovne godine
    Bira se nakon instalacije programa za novu poslovnu godinu, kada se iz prethodne poslovne godine prenose artikli i komitenti i formiraju početna stanja. Izuzetno, ako se iz nekog razloga ne želi prenos početnog stanja može se zadati manuelno podešavanje i formirati praznu bazu podataka.
Nakon što se zada manuelno podešavanje programa pojaviće se dijalog za otvaranje novog preduzeća. U programu se koristi termin „preduzeće“ bez obzira da li se radi o pravnom licu ili o radnji, te je u oba slučaja potrebno kreirati makar jedno preduzeće. U protivnom neće biti moguće nastaviti sa daljim radom.
Na preduzeću je moguć rad sa karticama komitenata, karticama tekućih računa, unos izvoda banaka i knjiženje u glavnoj knjizi. Za rad sa robom i robnim dokumentima neophodno je da se u okviru preduzeća otvori najmanje jedan poslovni objekat i izabere njegov tip – maloprodaja, velikoprodaja, komision itd. Ukoliko se na primer radi o radnji sa samo jednim maloprodajnim objektom, biće potrebno da se otvori preduzeće, a zatim u okviru njega jedan maloprodajni objekat.
Nakon ovoga potrebno je uraditi podešavanja programa.
Ovim je prvo pokretanje programa završeno.
Nakon ovoga mogu se uneti poreske stope, evidentirati roba, komitenti i početi sa izradom dokumenata.

Pogledati

Panel poslovni objekti


Sadržaj | Početak