Meni Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Dokumenti

Prenosnica na robnim karticama

Negativan ulaz robe

Prodaja robe

Knjigovodstveno ispravno je da se prenosnice na robnim karticama tretiraju kao negativan ulaz. Izuzetno, ako se rade ručne prenosnice za poslovni objekat koji se ne vodi u Dolapu, a preneta roba se može smatrati prodatom, u cilju dobijanja izveštaja o prodatoj robi, može se uključiti opcija da se prenosnica vodi kao prodaja robe, tj. izlaz.


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat