Meni Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Dokumenti

Dozvoli interni ulaz bez internog dobavljača

Interni ulaz (kalkulacija od internog dobavljača) podrazumeva da dobavljač ima oznaku interni kupac / dobavljač koji je povezan sa poslovnim objektom, kada se izradom kalkulacije formira automatska prenosnica u poslovnom objektu iz koga se roba prenosi. Ukoliko se poslovni objekat iz koga se prenosi roba ne vodi u Dolapu nije moguće staviti oznaku na dobavljaču da je interni, pa time nije ni moguće uraditi interni ulaz. Uključivanjem ove opcije biće omogućeno da se kalkulacija označi internom i kada dobavljač nije interni.

Štampanje kalkulacije sa šifrom i punim nazivom robe. (Laser)

Zbog skučenosti prostora na papiru, kalkulacija cene se korišćenjem ugrađene forme na matričnim štampačima štampa sa redovima bez šifre robe i skraćenim nazivom robe. Uključivanjem ove opcije štampaće se kompletni podaci, ali u grafičkom režimu, što je vrlo zahtevan posao za matrični štampač koji pored sporog štampanja intenzivno haba glavu i ribon štampača, tako da se preporučuje uključivanje ove opcije za štampanje na grafičkim štampačima – laserski i ink-jet štampači.

Upozorenje ako se zbir zaduženja i dug po kalkulaciji razlikuju za više od: nn%

Prilikom izrade ulazne kalkulacije Dolap izračunava dug prema dobavljaču i on se slaže sa iskazanim iznosom na fakturi dobavljača, međutim moguća su odstupanja zbog drugačijeg načina zokruživanja ili zbog greške na fakturi. Obzirom da je obaveza prema dobavljaču iznos iskazan na fakturi, čak i ako je pogrešan, na karticu dobavljača se ne knjiži dug izračunat u kalkulaciji, već se ručno unosi kao jedno ili više zaduženja (više dospeća na fakturi). U slučaju da se sračunati iznos i zbir zaduženja razlikuju za više od procenta koji se unosi ovde, program će u cilju izbegavanja grešaka izbaciti upozorenje koje je samo informativno, tj. kalkulacija se ipak može proknjižiti.

Označi red ako je neto razlika u ceni manja od nn%

Kada je procenat ukalkulisane razlike u ceni manji od ovde zadatog procenta, red kalkulacije će biti obojen. Sračunava se neto razlika u ceni, tj. ako postoji rabat od dobavljača biće sračunat kao marža na neto nabavnu cenu i dodat ukalkulisanoj marži.


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat