Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Kasa

Ova se podešavanja odnose na prepoznavanje bar-koda na kasi za artikle koji se mere na savremenim digitalnim vagama koje štampaju nalepnice sa bar-kodom.

Kasa opremljena bar-kod skenerom identifikuje artikle na osnovu 13-cifrene šifre artikla koja je jedinstvena u svetu. Problem nastaje sa artiklima koji se mere. Nije dovoljno skenirati šifru artikla, već je potrebno uneti i izmerenu količinu, koja bi onda morala ručno da se unese. Kako bi se pojednostavila prodaja ovih artikala proizvođači vaga su pribegli triku. EAN specifikacija propisuje da svi bar-kodovi koji počinju ciframa 20 do 29, smatraju se internim i artikli numerisani ovim kodovima ne smeju da se pojave u daljoj prodaji. Prvenstvena namena je da se u maloprodajama numerišu artikli koji nemaju štampan bar-kod od strane proizvođača. Ovi interni kodovi su iskorišćeni na vagama tako što vaga štampa neki prefiks iz opsega 20 do 29, a preostalih 10 cifara sadrži kratku (internu) šifru i izmerenu količinu. Poslednja 13-ta cifra je kontrolna i izračunava se iz prvih 12, tako da ona ne može biti iskorišćena. Kratka šifra (šifra za merenje, vaga-šifra) je dužine tri do pet cifara. Ovo zavisi od tipa upotrebljene vage. Kod nekih vaga postoji mogućnost podešavanja dužine šifre, dok je kod drugih ona fiksna. Preostalih 5 do 7 cifara sadrže izmerenu količinu, pri čemu poslednje dve ili tri cifre predstavljaju decimalni deo težine (u kg). Ovako formiran 13-cifreni broj vaga štampa kao bar-kod na nalepnici. Često se naziva promenljivim bar-kodom, jer artikal uvek ima različit kod koji zavisi od izmerene količine.

Uz ovakve digitalne vage se isporučuje i odgovarajući softver koji omogućava programiranje vaga artiklima koji se mere. Obično se unose šifra (vaga-šifra), naziv artikla i cena. Šifra koja se unosi u vagu mora biti usklađena sa šifrom robe u programu Dolap. Stoga, potrebno je pažljivo planirati šifriranje robe. Opšta je preporuka robu šifrirati bar-kodom koji je dat od proizvođača, dok se artiklima za merenje definiše pakovanje sa šifrom od tri do najviše pet cifara u odnosu 1:1. Ukoliko se koriste interne šifre za celokupni asortiman, poželjno je trocifrene šifre rezervisati za robu na merenje zbog mogućnosti da vaga prihvata samo trocifrene vaga-šifre.

Kako bi program PC kase prihvatio pravilno bar-kod sa vage potrebno je izvršiti sledeća podešavanja:

Prefiks

Unosi se prefiks koji štampa vaga. Obično je to broj iz opsega 20 do 29, ali može biti i samo cifra 2 ili trocifreni broj iz oblasti internih kodova. Na nekim modelima vage ovaj prefiks je fiksan, dok se na drugim vagama podešava. U oba slučaja neophodno je uskladiti vagu i program.
Kada na kasi bude skeniran bar-kod koji počinje ovim ciframa, umesto traženja artikla u bazi sa tim kodom, on će biti raščlanjen na šifru i količinu u skladu sa ovim podešavanjima.

Broj cifara šifre robe

Obično je tri do pet cifara u zavisnosti od modela vage. Ukoliko vaga dozvoljava podešavanje ovog parametra, preporučljivo je izabrati dužu šifru zbog veće fleksibilnosti šifriranja robe. U svakom slučaju, vaga i program moraju biti usklađeni.

Odbacivanje vodećih nula šifre

Ovo je vrlo važno pravilno podesiti i tesno je povezano sa odabranim modelom šifriranja robe. Preporučljivo je robu šifrirati bez vodećih nula i postaviti da se odbacuju sve vodeće nule. Ovaj model je najmanje podložan greškama.
Primer:
Šifra robe je 47.
Broj cifara šifre je 4.
Bar-kod će izgledati: 2N0047NNNNNNN, što znači da će kasa izdvojiti šifru robe 0047 i ukoliko nije stavljeno odbacivanje vodećih nula artikl neće biti prepoznat. Odbacivanjem svih vodećih nula biće izdvojena šifra 47 i artikl prepoznat.
Odbacivanje određenog broja nula se primenjuje kada se usvoji model da su vaga-šifre fiksne dužine, a ona je kraća od dužine šifre na samoj vagi.
Primer:
Usvojen je model da su vaga-šifre trocifrene (sa vodećim nulama), tj. roba se šifrira u rasponu od 001 do 999.
Nabavljena je vaga kod koje je dužina šifre pet cifara.
Artikl 047 će na bar-kodu izgledati: 2N00047NNNNNN, što znači da će biti izdvojena šifra 00047. Ukoliko je u programu Dolap u polju Odbaciti vodećih nula stavljeno 2, rezultujuća šifra će biti 047 i artikl će biti prepoznat.
Napomena: Od izuzetne je važnosti ne kombinovati ova dva modela šifriranja (sa vodećim i bez vodećih nula), jer onda neće biti moguće podesiti program da pravilno prepoznaje vaga-šifre.

Broj cifara količine

Ovo se polje ne popunjava. Program sam izračunava broj cifara količine na osnovu dužine prefiksa i dužine šifre. Ukoliko su prethodna polja ispravno podešena ovaj broj treba da se složi sa specifikacijom podešavanja vage.

Broj decimala količine

Vaga ne može na bar-kodu da štampa decimalni zarez i decimale, već se određeni broj poslednjih cifara smatra decimalama. Obično su to poslednje dve ili tri cifre. U specifikacijama nekih vaga stoji da je količina data u gramima. U tom slučaju treba staviti da je broj decimala tri, ukoliko su cene iskazane za kilogram, što je uobičajena praksa.


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat