Meni: Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Dokumenti

Program Dolap ima mogućnost generisanja automatskih nivelacija izradom:
  • kalkulacija
  • računa
  • povratnica od kupaca
  • kasa računa
Na štampanoj nivelaciji biće naznačena vrsta i broj dokumenta po kome je izrađena. Takođe, na kalkulaciji cena biće štampan broj nivelacije. Automatska nivelacija se pored uobičajenog načina, može otvoriti i direktno iz dokumenta s kojim je povezana.

Automatska nivelacija po kalkulaciji

Automatska nivelacija cena po kalkulaciji niveliše zatečene zalihe na novu cenu iz kalkulacije. Ovo je uobičajeno za poslovni objekat kod koga su prodajne cene bez PDV i formiraju se prilikom prijema robe. Uključivanjem i automatskih nivelacija po povratnicama od kupca postiže se da je finansijsko zaduženje magacina (po osnovu robne dokumentacije) jednako vrednosti robe (cena puta količina).

Automatska nivelacija po računu

Automatska nivelacija cena po računu niveliše samo prodatu količinu na cenu iz računa. Ovo je uobičajeno kada su prodajne cene bez PDV i bez ukalkulisane razlike, tj. roba se vodi po nabavnim cenama, dok se na izlaznim računima zadaju različite cene od slučaja do slučaja. Automatska nivelacija će u tom slučaju iskazati zaračunatu razliku u ceni.

Automatska nivelacija po povratnici kupca

Automatska nivelacija cena po povratnici od kupca niveliše vraćenu količinu na trenutno važeću cenu.

Automatska nivelacija po kasa računu

Ukoliko se PC Kasi koja je povezana na Dolap odobri davanje popusta na kasi, biće generisana automatska nivelacija za račune na kojima ima popusta samo na prodatim količinama u visini datog popusta.

Prikaži nivelacije sa vrednošću nula u robnim karticama

Automatska nivelacija upisuje robnu promenu i u slučaju da su nova i stara cena identične, tj. uvećanje/umanjenje vrednosti robe je nula. Ove robne promene ne utiču na vrednost robe, a mogu da učine robnu karticu manje preglednom. Ovde se može izabrati da program ne prikazuje ove robne promene.

Napomena

Obzirom da je moguće da se knjiženi dokumenti, sem kasa računa, naknadno menjaju, program će uvek formirati automatsku nivelaciju i povezati sa dokumentom čak i kada nema ništa za nivelisanje, tj. biće bez ijedne stavke i imaće vrednost nula. Robna knjiženja se vode hronološki i ukoliko automatska nivelacija ne bi bila formirana jer je prazna, naknadnim izmenom dokumenta može se javiti potreba da se neki artikal niveliše i ukoliko bi tada bila formirana nova nivelacija ona bi bila van hronologije robnih knjiženja. Na ovaj način uvek postoji nivelacija u koju mogu naknadno da se knjiže stavke ako se pojavi potreba.


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat