Meni Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Dokumenti

Podešavanja koja se odnose na račun i narudžbenice.

Klauzule računa

Otvara se dijalog za unos promenljivog teksta koji stoji pri kraju štampanog računa. Link na Klauzule

Naziv

Izbor koji će se naslov računa štampati na papiru:
  • Račun
  • Račun - otpremnica
  • Otpremnica - račun

Dodatni rabat na računu je limitiran maksimalnim rabatom na artiklima

Rabati kupcima se odobravaju na dva načina – redovni rabat koji se pojavljuje na svakom računu unosi se na samom artiklu i dodatni rabat koji se unosi u zaglavlju računa i odnosi se na sve artikle na konkretnom računu. Ukupni rabat koji kupac dobija je zbir ova dva rabata. Uključivanjem ove opcije dodatni rabat će biti ograničen vrednošću polja „Maksimalni dodatni rabat“ koji se unosi za svaki artikal. U tom slučaju ovo polje treba da se popuni na svakom artiklu jer je njegova inicijalna vrednost 0, čime će biti onemogućen bilo kakav dodatni rabat.

Preuzeti cenu iz prethodnih računa kupaca

Cene artikala prema nekom kupcu mogu biti predmet ugovora i te cene mogu da se razlikuju od redovnih cena artikala. U tom slučaju treba odobriti ovo polje, a u detaljima kupca označiti da kupac kupuje po ugovornim cenama i uneti datum ugovora. Prilikom izrade računa za tog kupca, program će potražiti i predložiti cenu artikla iz prethodnih računa tog kupca, a koji su nastali nakon datuma ugovora, čime se olakšava fakturisanje za takvog kupca. Ukoliko cena ne bude pronađena i ako je ugovor iz prethodne godine, program će potražiti cenu u bazi prethodne poslovne godine. Ukoliko je ne pronađe, obavestiće operatera o tome i onda se cena unosi ručno.

Viševalutni cassa sconto

Popusti kupcima se umesto rabata mogu dati na rok plaćanja računa. Ukoliko se označi ova opcija, rabati koji su uneti na artiklima neće biti obračunati i račun će biti iskazan sa punim iznosom. Na kraju računa će biti štampana tabela plaćanja sa najviše tri roka plaćanja i odgovarajućim popustom koji se unosi u ovoj tabeli. Na primer ako kupac plati fakturu u roku od 7 dana dobiće 10% popusta, u roku od 15 dana, 7% pousta itd. Obzirom da je kartica kupca zadužena punim iznosom fakture, potrebno je kada kupac plati fakturu da se ručno na njegovu karticu knjiži odobrenje, tj. tekuća verzija programa nema automatizovanu proceduru za ovu vrstu popusta.


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat