Meni Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat > Knjige

Prikazati račune u knjizi

Načelno ova opcija u maloprodaji treba da bude isključena – razduženje je dnevni pazar koji se ručno unosi. U velikoprodaji razduženje su računi kupaca, pa treba uključiti ovu opciju. Međutim, može se podesiti i drugačije, shodno potrebama, a imajući u vidu da su moguća ručna knjiženja u sve kolone knjige.

Prikazati uplate kupaca sa izvoda

Knjiženja u kolonu uplata mogu da se unose ručno, dok kod velikoprodaje, ako je to jedini poslovni objekat može se uključiti da se prikazuju uplate kupaca sa izvoda umesto ručnog knjiženja.

Prikazati nivelacije sa vrednošću nula

Ukoliko su uključene automatske nivelacije po nekom dokumentu postoji velika verovatnoća da će biti veliki broj nivelacija koje nemaju ni jednu stavku i sa vrednoću nula. Ovde se bira da li da se one prikažu u knjizi.

Napomena

Ova podešavanje nemaju permanentni karakter, tj. knjiga se formira u trenutku prikaza prema trenutnim podešavanjima, tako da se može eksperimentisati promenom podešavanja i klikom na dugme Obnovi prikaz.


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat