Na jezičku Detalji unose se podaci o komitentu koji važe samo za tekuće preduzeće, tj. komitent jednom preduzeću može biti kupac, a drugom dobavljač i sl.

Podaci preduzeća o komitentu

Komitentu je potrebno dodeliti jednu ili više od sledećih kategorija:

Dobavljač

Kupac

Interni kupac/dobavljač

Ova je kategorija je predviđena kada ima više poslovnih objekta u okviru preduzeća između kojih se radi prenos robe uz generisanje automatske prenosnice. Potrebno je povezivanje komitenta sa poslovnim objektom.

Potrošač

Koristi se kod prodaje preko fiskalne kase kada je program PC Kasa povezan sa Dolapom i kada se odobre i vode potrošačke kartice. Na kasi će se pojavljivati samo komitenti kategorije Potrošač, dok će svi ostali biti sakriveni.

Loyalty

Nema posebnu funkciju sem kategorisanja komitenata.

Ostali učesnici u platnom prometu

Banke, poreska uprava itd. Prvenstvena namena je kategorisanje komitenata.

Dnevni pazari

Unos stavke na izvodu nije dozvoljen bez unosa komitenta na koga se odnosi. Potrebno je otvoriti šifru dnevnog pazara kao komitenta radi knjiženja pazara na izvodu.

Komitenti mogu da se listaju i pretražuju po kategoriji. Ukoliko kategorija nije uneta, komitent će se pojaviti u svakoj kategoriji kod listanja ili pretraživanja komitenata.

ID i Magnetna kartica

Koriste se za identifikaciju potrošača na PC kasi i ravnopravni su, s tim što je ID ograničen na 8 cifara i pogodniji je za ručni unos, npr. broj lične karte, dok polje Magnetna kartica prima do 37 cifara i pogodno je identifikaciju magnetnom karticom, smart tagom, bar-kodom i sl.

Popust na računu

Dodatni popusti koji se odobravaju konkretnom kupcu. Procenat rabata i dodatni rok se sabiraju sa rabatom i rokom koji su već odobreni na svakom pojedinačnom artiklu.

Dozvoljeni dug

Dozvoljeni dug se odnosi na potrošačke kartice. Kupovina preko potrošačke kartice će biti onemogućena ako bi ukupan dug potrošača nakon kupovine bio veći od unetog iznosa, tj. ovaj iznos je kredit koji se odobrava potrošaču. Ako je on 0, onda potrošač mora prvo da uplati ček ili gotovinu na svoju karticu.

Grupa

Svrstavanje komitenta u korisnički definisane grupe. Otvara se dijalog za izbor i unos grupa komitenata.

Ugovorne cene

Ako se kupcu roba fakturiše po cenama koje su utvrđene ugovorom (tender), uključivanjem ove opcije program može da pretražuje prethodne račune i nalazi cene prilikom izrade nove fakture, čime se olakšava fakturisanje. Pretražuju se fakture novije od datuma ugovora koji se ovde unosi. Program obaveštava korisnika da li je našao cenu ili ne. Cene se traže i u prethodnoj poslovnoj godini. Ako se cena ne pronađe, biće popunjena tekuća, kada korisnik treba da je ispravi i unese ugovorenu cenu. Pored ovoga, u podešavanjima faktura treba odobriti preuzimanje cena.


Sadržaj | Opšta načela | Komitenti