Neki dokumenti se mogu sačuvati kao neknjiženi radi kasnijeg knjiženja. Na primer, obimna nivelacija cena može da se pripremi dan ranije i sačuva kao neknjižena, da bi na početku sledećeg radnog dana bila proknjižena i izvršena promena cena većem broju artikala. Dokument se čuva u neknjižene komandom Sačuvaj u neknjižene iz menija Datoteka ili iz padajuće liste toolbara koja se otvara klikom na strelicu.

Sačuvaj u neknjižene

Neknjiženi dokumenti se numerišu sa prefiksom NK ispred broja. Nakon brisanja neknjiženog dokumenta, novi neknjiženi mogu da koriste iste brojeve.

Lista sačuvanih neknjiženih dokumenata se nalazi u jezičku Neknjiženi na formi dokumenta. Neknjiženi dokument se otvara dvostrukim klikom u listi. Kao i običan dokument može se korigovati i ponovo sačuvati komandom Sačuvaj u neknjiženje. Komandom Sačuvaj, dokument se knjiži kao običan dokument.

Neknjiženi dokument je privremenog karaktera tako da program prilikom njegovog knjiženja u redovne dokumente pita da li da ga obriše iz liste neknjiženih. Razlog za čuvanje može biti da se dokument koristi kao neka vrsta šablona ako se vrlo često knjiže identični ili slični dokumenti. Ovo pitanje se može isključiti. Ponovno uključivanje pitanja se zadaje iz podešavanja programa. Link

Savet

Neknjiženi dokumenti se mogu iskoristi za kopiranje dokumenata ako treba da se knjiži identičan ili dokument sličan već proknjiženom. Naime, stari dokument nakon otvaranja može da se sačuva u neknjižene, čime se pravi njegova kopija u neknjiženim. Zatim otvoriti neknjiženi dokument, po potrebi izvršiti izmene i sačuvati ga kao novi dokument.


Sadržaj | Opšta načela | Dokumenti