U slučaju kada u okviru preduzeća ima više poslovnih objekata i planira se interni prenos robe između objekata, preporučljivo je da se rade automatske prenosnice, kada se izradom kalkulacije (internog prijema robe) automatski generiše izlazni dokument (prenosnica) u objektu iz koga se roba prenosi.
Da bi ovo bilo moguće potrebno je da se otvore šifre komitenata kategorije Interni kupac/dobavljač. Komitenti se otvaraju za svaki objekat u koji se prenosi ili iz koga se prenosi roba, tj. ako ima dva poslovna objekta, bez obzira iz koga se roba prenosi, za oba je potrebno kreirati internog komitenta – jedan je objekat drugom interni kupac, a drugi je prvom interni dobavljač. Interni komitent se samo jednom kreira za objekat, tj. nakon toga se roba može prenositi u poslovni objekat i da se prenosi iz njega.

U opštim podacima se unosi naziv i adresa poslovnog objekta, a u detaljima se stavlja kategorija Interni kupac/dobavljač, kada se pojavljuje dijalog za izbor poslovnog objekta kako bi se interni komitent povezao sa bazom svog poslovnog objekta. Bira se poslovni objekat za koji se otvara šifra internog komitenta. Kada se ovaj komitent unese kao dobavljač u kalkulaciji, program na osnovu ove informacije „zna“ u kom poslovnom objektu da kreira automatsku prenosnicu.

Interni kupac / dobavljač

Na primer, ako se otvara šifra za internog komitenta Prodavnica 1 treba uneti naziv i adresu Prodavnice 1, a zatim iz liste poslovnih objekata treba odabrati poslovni objekat Prodavnica 1.

Napomene

Ako se izabere pogrešan objekat, kada se ovaj komitent izabere za dobavljača, prenosnica će biti kreirana u pogrešnom objektu. U tom slučaju treba obrisati kalkulaciju, kada se briše i pogrešna prensonica. Nakon toga treba povezati internog komitenta sa svojim objektom i ponovo uraditi kalkulaciju.

U slučaju kada se podaci poslovnog objekta iz koga se roba prenosi ne vode u Dolapu, kalkulacija se radi identično kao od eksternog dobavljača, tj. bez prenosnice, ali se može označiti internom. Potrebno odobriti interni ulaz bez internog dobavljača iz podešavanja programa.


Sadržaj | Opšta načela | Komitenti