Meni Konfiguracija > Podešavanja > Poslovni objekat

Baza podataka je eksterna

U slučaju kada se poslovni objekat nalazi na udaljenoj lokaciji, može se napraviti replika baze podataka na računaru ili mreži na toj lokaciji. Ova baza ima niz ograničenja koja se ogledaju u nemogućnosti izrade dokumentacije i namenjena je pre svega za pregled podataka. Naziva se eksternom bazom i kopija je glavne baze. Dokumentacija za taj poslovni objekat se formira u glavnoj bazi. U ovoj fazi razvoja programa evidencije koje se formiraju u eksternoj bazi su popis robe i evidencije po osnovu prodaje na fiskalnom štampaču Galeb FP-550, a to su: evidencija kasa računa, ažuriranje zaliha robe i evidencija kupovine na potrošačkim karticama.
Da bi se omogućio sistem replikacija podataka sa udaljenom lokacijom treba označiti ovo polje.

Izrada dokumentacije u objektu

Izrada dokumentacije u objektu je predviđena za buduće verzije programa. Tekuća verzija programa omogućava samo izdvojenu prodaju.

Način replikacije

On - line replikacija (putem digitalnih vodova, internet VPN i sl.) nije podržana tekućom verzijom programa, te stoga treba označiti Batch (paketnu) replikaciju i navesti putanju do uređaja/foldera (USB disk, disketa, ZIP) preko koga se vrši prenos podataka. Ova se putanja odnosi na računar na udaljenoj lokaciji, i može se podešavati i na samoj lokaciji što se i preporučuje. U slučaju da je na udaljenoj lokaciji program instaliran na više računara u mreži ovu putanju treba definisati na jednom računaru i replikaciju obavljati samo na njemu, jer bi promena računara najverovatnije iziskivala i modifikovanje ovog parametra.


Sadržaj | Podešavanja | Poslovni objekat