29.04.2008

Bar-kodovi sa digitalnih vaga

Savremene digitalne vage omogućavaju Å¡tampanje bar-koda na nalepnicama koje se lepe na izmereni artikal. Ovaj bar-kod omogućava da se na kasi uz pomoć bar-kod skenera identifikuje kako artikl, tako i izmerena količina. Ovi bar-kodovi se razlikuju od standardnih EAN kodova na drugim artiklima po tome Å¡to se za svako merenje generiÅ¡e jedinstveni bar-kod, pa se ovi kodovi često nazivaju promenljivim bar-kodovima. Radi se o tome da cifre ovog koda sadrže internu Å¡ifru artikla i izmerenu količinu. Kako se ne bi slučajno desilo da doÄ‘e do poklapanja ovakvog koda sa EAN kodom nekog artikla, ovi kodovi imaju prefiks iz grupe dvocifrenih internih kodova, koji počinju cifrom „2“. Najčešće ovi kodovi počinju ciframa „24“, „25“, „27“. Obzirom da se ovi interni kodovi koriste i za numerisanje artikala koji nemaju fabrički kod, već se u samom maloprodajnom objektu dodeljuju, Å¡tampaju i lepe na ove artikle, potrebno je da se njihov prefiks razlikuje od prefiksa sa vaga. Stoga, većina digitalnih vaga omogućava podeÅ¡avanje ovog prefiksa. Pročitajte više...

24.03.2007

Letnje i zimsko računanje vremena

Zakon o fiskalnim kasama dozvoljava podešavanje časovnika u fiskalnom uređaju samo u ovlašćenom servisu. Korisniku je jedino dopušteno pomeranje časovnika unapred i unazad za po jedan sat kod promene letnjeg i zimskog računanja vremena. Pri tome ove komande mogu da se zadaju samo po jednom godišnje - jedno pomeranje unapred i jedno pomeranje unazad. Kada se ove komande "iskoriste", fiskalni uređaj odbija njihovo ponovo izvršenje dok se ne promeni kalendarska godina. Zbog toga treba biti oprezan kod pomeranja sata. Ako se zada pogrešna komanda, postavljanje tačnog vremena neće biti moguće bez odlaska u servis. Sat se pomera:
  • unapred u proleće;
  • unazad u jesen.
Pored ovoga, treba imati u vidu da fiskalni ureÄ‘aj ne dozvoljava pomeranje sata ukoliko ureÄ‘aj nije ispražnjen, tj. dok se ne uradi dnevni izveÅ¡taj (Z izveÅ¡taj), tako da je postavljanje sata moguće ujutro pre početka rada ili na kraju dana kada se fiskalni ureÄ‘aj isprazni. Pročitajte više...

08.03.2007

Priprema grafičkog logoa za Sfs

Kod programiranja grafičkog logoa firme na fiskalnom Å¡tampaču Galeb FP550, deÅ¡ava se da Sfs ne prihvata bitmap sliku iako je crno-bela. Razlog tome je Å¡to crno-bela slika obuhvata i nijanse sivog. Kako Å¡tampač prihvata samo tačku koja je ili crna ili bela, a da ne bi Sfs morao da „odlučuje“ kakva je tačka, program prihvata format koji obezbeÄ‘uje nedvosmislenost po ovom pitanju, a to je monohromatski bitmap (BMP). Pročitajte više...