10.11.2013

Ujednačavanje cena u prodavnicama

Program Dolap, korisnički definisanim kolonama, filterom poslovnih objekta i kopiranjem i importovanjem podataka omogućava efikasno upravljanje poslovnim podacima. Kreativnom upotrebom ovih alata postižu se ogromne uštede vremena. Na primeru ujednačavanja cena u dve prodavnice može se steći uvid u korišćenje ovih tehnika. Recimo da imamo dva maloprodajna objekta i kod određenog broja artikala, što zbog namere, što zbog grešaka, cene nisu jednake i želimo da cene u Prodavnici 2 izjednačimo sa cenama u Prodavnici 1.
Prvo nalazimo artikle, tj. formiramo listu artikala kod kojih se cene razlikuju, tako što u Prodavnici 1 otvorimo lager listu (Evidencije > Roba), izlistamo artikle samo tekućeg poslovnog objekta i iz Filtera objekata dodamo prikaz podataka robe iz Prodavnice 2.

Filter objekata - opcije


U opcijama treba uključiti kolonu cene, a kolone zaliha možemo da uklonimo jer nam nisu potrebne. Zadavanjem komande Obnovi prikaz klikom na dugme Obnovi prikaz u tabeli će se pojaviti kolona MP2 cena sa cenama iz druge prodavnice.
Cene koje se razlikuju pronalazimo dodavanjem korisničke kolone i upisom formule. U ovom slučaju formula će biti logički izraz, tj. koristiće se operacija poređenja, konkretno poredimo da li su vrednosti iz kolone Prod. cena različite od vrednosti iz novododate kolone MP2 cena. Desnim klikom bilo gde na naslov tabele otvara se kontekstni meni iz koga zadajemo naredbu Napravi kolonu. Unesemo naslov nove kolone i formulu.

Korisnička kolona - različite cene


Nazivi kolona moraju biti uokvireni između dva znaka %, ali je najlakše uneti ih izborom iz padajuće liste i klikom na dugme Dodaj. Logička operacija za različito je != i njen rezultat je 1 za tačno i 0 za netačno. Klikom na dugme U redu biće formirana nova kolona koja će sadržati 0 kod artikala gde su cene jednake i 1 ako se cene razlikuju.
Na slici je označen tip rezultata kao ceo broj. Suštinski se ništa ne menja i ako je realan broj, jedino što će jedinice i nule biti prikazane sa dve decimale (0,00 i 1,00). Za više informacija o korisničkim kolonama i formulama i upotrebi logičkih operacija pogledati on-line uputstvo programa.
Sada treba filtrirati tabelu po ovoj koloni da na ekranu ostanu samo redovi sa vrednoću 1, tj. samo artikli sa različitim cenama. Desnim klikom na naslov kolone Razl. cene otvara se kontekstni meni iz koga treba izabrati naredbu Filter, a zatim u dijalogu uneti = 1.

Filter na koloni različite cene


Klikom na U redu u tabeli će ostati samo artikli kod kojih se cene razlikuju.

Lager lista različitih cena


Ukoliko je tabala prazna, to znači da su cene u oba poslovna objekta identične. Na ovaj način se, promenom znaka poređenja, mogu izlistati samo artikli kod kojih je cena veća ili manja, jednaka itd. Za ovu potrebu smo mogli i da poredimo da li su cene jednake, a onda bi u filteru odabrali obrnuto, da se filtriraju redovi sa vrednošću 0, jer bi vrednost 1 označavala jednake cene.
Sada je potrebno u Prodavnici 2 uraditi nivelaciju cena za ove artikle, ali ne prekucavanjem, već kopiranjem podataka iz ove tabele. Potrebno je iz menija Uređivanje zadati komandu Označi sve da se selektuju svi redovi tabele. Ovo se može alternativno uraditi klikom na bilo koji red tabele i pritiskom na prečicu sa tastature Ctrl A. Nakon toga se podaci kopiraju na clipboard prečicom Ctrl C sa tastature, komandom Kopiraj iz menija Uređivanje ili klikom na dugme Kopiraj toolbar-a. Iz panela Poslovni objekti biramo Prodavnicu 2 i otvaramo novu nivelaciju cena i nalepimo podatke klikom na dugme Nalepi toolbar-a ili komandom Nalepi iz menija Uređivanje. Prečica sa tastature je Ctrl V, ali je potrebno prethodno kliknuti mišem u tabelu nivelacije da se fokus prenese na nju, kako ne bi došlo do lepljenja podatka u polje za unos šifre robe u formi dokumenta.
Prilikom lepljenja podataka, u zavisnosti od tabele u koju lepimo, može se pojaviti dijalog sa opcijama importovanja.

Opcije importovanja


U ovom slučaju ništa ne menjamo jer želimo tačno ono što nude podrazumevane opcije importa u nivelaciju cena. Klikom na dugme U redu u nivelaciji će se pojaviti redovi kopiranih artikala. Međutim, može doći do odbacivanja nekih redova kada će se pojaviti izveštaj importovanja.

Izveštaj importovanja u nivelaciju


Ovde su importovana samo četiri artikala, a svi ostali su odbačeni. Ako pogledamo sliku tabele iz koje su kopirani podaci, primetićemo da samo četiri artikla imaju cenu u Prodavnici 2, dok je kod ostalih 0. Cena nula može biti greška prilikom evidentiranja artikla, ali je pre svega indikator da taj artikal nema otvorenu karticu u poslovnom objektu. Stoga cene ovih artikala ne mogu ni da se nivelišu.
Sačuvamo nivelaciju i cene artikla koje imaju otvorenu karticu u drugom objektu biće izjednačene sa cenama iz prvog. Međutim, ako planiramo nabavku i prodaju preostalih artikala koji nemaju karticu, možemo kopiranjem da im otvorimo kartice u Prodavnici 2 i odmah zadamo cenu koju treba da imaju.
Ovo se radi lepljenjem ovih istih podataka u lager listi Prodavnice 2, ali prilikom importovanja robe, pored šifre, naziva robe i jedinice mere, neophodno je da podaci koje lepimo sadrže i procenat poreske stope PDV, tj. ovo je minimalni broj kolona koji import podaci moraju da imaju. U protivnom će importovanje biti odbijeno. Stoga je potrebno vratiti se na filtriranu tabelu robe u Prodavnici 1 i uključiti kolonu stope PDV (desni klik na naslov tabele > Kolone) i ponoviti kopiranje svih redova. Opciono, pre kopiranja možemo da filtriramo samo artikle u Prodavnici 2 čija je cena 0. U nekoj drugoj situaciji ovo bi bilo obavezno jer ne želimo da promenimo cene artiklima koji već imaju cenu, već samo da zadamo cenu onim koji je nemaju, tj. nemaju otvorenu robnu karticu.
Prilikom lepljenja podataka u lager listu Prodavnice 2 biće potrebno da se neke opcije importovanja promene.

Opcije importovanja - roba


Ukoliko je opcija Takođe importuj (obnovi) podatke postojećih artikala isključena, a koja jeste podrazumevano isključena, importuju se samo novi artikli. Kako ovih artikala praktično već ima u bazi, iako nemaju otvorenu robnu karticu u objektu, biće svi odbačeni. Zadavanjem da se obnove podaci postojećih artikala otvoriće im se kartica u objektu ukoliko je nemaju.
Treba zadati importovanje finansijskih podataka jer želimo da se importuju cene. Importovanje opisnih podataka, koji su uglavnom podaci glavne baze artikala, nije potrebno jer oni već postoje, ali uključivanjem ove opcije neće doći do nikakve štete, tj. podaci će biti prepisani identičnim podacima, što ne važi za importovanje podataka iz eksternih izvora, kada treba biti obazriv koje podatke želimo da zamenimo novim podacima, a kada i nije preporučljivo da se radi obnova podataka, već samo import novih artikala. Klikom na dugme U redu biće importovani podaci čime će biti otvorene kartice artiklima sa cenom identičnom u Prodavnici 1.

Na kraju, poželjno je obrisati korisničku kolonu koju smo napravili. Razlog je što se ne pamte dinamičke kolone koje dodaje Filter objekata, tj. kod sledećeg otvaranja tabela će biti prikazana bez njih. U trenutku parsovanja formule biće utvrđeno da nedostaje kolona MP2 cena i prijavljena greška, čime će i biti obrisana ova korisnička kolona, tako da i ako se zaboravi da se obriše, ova korisnička kolona će svakako biti obrisana.

Ukoliko postoje artikli u Prodavnici 2 koji nemaju karticu u Prodavnici 1 i želimo da i njihove cene ujednačimo, tj. da im otvorimo kartice u prvom objektu, ceo ovaj postupak treba ponoviti tako što će se krenuti od lager liste iz Prodavnice 2. Može se uraditi i iz prvog objekta, ali na malo složeniji način. Pre svega treba izlistati sve artikle, da bi se izlistali oni koji nemaju karticu (žuto obojeni). Problem je što sada treba importovati cenu iz kolone MP2 cena, a koju Dolap ne tretira kao kolonu koja sadrži prodajnu cenu. Potrebno je da se uradi mapiranje i ovu kolonu označiti kao nosioca prodajne cene. Da bi to bilo moguće porebno je tabelu kopirati u Excel ili neki drugi spreadsheet program, a zatim ih odmah kopirati iz Excela. Cilj je da podaci budu iz eksternog izvora, kada će Dolap prilikom lepljenja ponuditi mapiranje podataka. Ukoliko se nema Excel, tabelu iz Dolapa treba sačuvati u CSV fajl, a zatim ga prevući u Dolap u lager listu i uraditi mapiranje podataka.

Pored filtriranja podataka, korisničkih kolona sa formulama i filtera objekata, lager lista omogućava ručno dodavanje i brisanje artikala što je čini moćnim alatom za pripremu liste artikala koja može da se upotrebi u različite svrhe – kopiranje u izveštaje, dokumente, importovanje u druge poslovne objekte, u druge baze Dolapa.
Baza Dolapa se može pomerati kopiranjem celog foldera Dolap. Njegovim kopiranjem na neku privremenu lokaciju i pokretanjem sa te lokacije ima se verzija za vežbanje gde se bez ustručavanja mogu isprobati ove tehnike.

  
Postavljeno: 10.11.2013 - 17:31


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.