12.08.2013

Prenos podataka između tabela u Dolapu

U cilju povećanja produktivnosti rada u programu Dolap, predviđena je mogućnost da se podaci iz jedne tabele programa prenesu u neku drugu tabelu sa ciljem izrade novog dokumenta, dobijanja izveštaja ili štampanja. Podaci se prenose na dva načina koji su kompatibilni:
  • Klikom na komandu PoÅ¡alji u… iz kontekstnog menija tabele
  • Kopiranjem preko clipboard-a
Komanda Pošalji u...

Razlika je što se u prvom slučaju prozor tabele u koju se podaci prenose automatski otvara, a u drugom slučaju je potrebno ručno iz menija otvoriti tabelu, a zatim zadati komandu Nalepi, te je prvi način efikasniji. Kopiranje preko clipboard-a se koristi kada je tabela već otvorena i potrebno je da se dopuni dodatnim podacima.

Primer tabele u koju treba prenositi podatke je izveštaj Promet robe, koji se nalazi u meniju Izveštaji > Roba > Promet robe i daje pregled nabavke, prodaje i vrednosti zaliha artikala za zadati period. Nakon otvaranja izveštaja iz menija, tabela je prazna i očekuje se da korisnik unese artikle za koje želi da vidi promet, što je prihvatljivo kada se radi o samo nekoliko artikala. Pretraživač artikla po nazivu omogućava da se u listi pronađenih artikala označi veći broja redova i klikom na dugme U redu, u izveštaj prenesu svi označeni artikli. Međutim ni ovo nije dovoljno efikasan način popunjavanja ovog izveštaja, te je preporuka da se on kreira slanjem podataka iz drugih tabela.

Lager lista artikala omogućava fleksibilan način da se artikli filtriraju po bilo kom kriterijumu – po dobavljaču, po klasifikatoru robe, lokaciji, poreskoj stopi itd. Nakon izvršenih filtriranja ukoliko i dalje u tabeli ima artikla za koje se ne želi ovaj izveštaj, mogu se ručno označiti samo oni artikli za koje se izveštaj traži, tako što se drži pritisnut taster Ctrl i levim klikom miša označavaju artikli. Ukoliko ima manje neželjenih, onda se mogu oni označiti, a zatim iz menijaUređivanje odabrati komandu Invertuj označene, kada označeni postaju neoznačeni i obrnuto. Nakon toga se klikom na desni taster miša na bilo koji red tabele otvara kontekstni meni iz koga se izabere komandaPošalji u, a zatim Promet robe. Biće otvoren izveštaj u koji će biti preneti svi označeni artikli. Nakon toga se može korigovati period za koji se želi izveštaj i klikom na dugme Prikaži osveže podaci u tabeli.

Na ovaj način se može videti promet i vrednost svih artikala u poslovnom objektu. U lager listi se zada komada da se izlistaju svi artikli koji imaju karticu u tekućem poslovnom objektu, klikne na bilo koji artikal u tabeli da se Windows fokus prenese na tabelu, zada komada Ctrl A za označavanje svih redova (iz menija:Uređivanje > Označi sve) i zatim artikli pošalju u izveštaj o prometu robu.

Drugi primer je štampanje etiketa robe. Ako se program Dolap koristi za štampanje etiketa robe sa cenama za izlaganje u prodavnici, mnogo je lakše da se nakon izrade kalkulacije ili nivelacije označe novi artikli i artikli čija je prodajna cena promenjena i da se desnim klikom miša pošalju u tabelu za štampanje etiketa, nego da se ručno unose u ovu tabelu.

Program Dolap ne koristi clipboard na standardni način, tj. podaci koje Dolap kopira na clipboard jesu standardni što se tiče njihovog lepljenja u druge programe (Word, Notepad, Excel), ali kod lepljenja u Dolap koriste se dodatni skriveni podaci koji Dolap clipboard čine „pametnim“. Na osnovu ovih podataka Dolap razlikuje šta je na clipboard-u šifra, količina, cena, poreska stopa itd. Do verzije v0.927, kada je nastao ovaj blog, ovo pametno lepljenje je realizovano samo u popisnom listu, ali je namera da se realizuje i u ostalim dokumentima programa. Radi se o tome, da redovi robe mogu da se kopiraju iz bilo kog dokumenta, a da se zatim nalepe u popisni list. Program će „znati“ koji je podatak šifra artikla i koji je podatak količina robe. Praktična primena ovoga je da ukoliko je popis urađen dan ili par dana ranije, da se nabavka i prodaja koje su nastale u međuvremenu unesu kao popisni listovi kojima će se korigovati popisana roba na datum na koji popis treba da glasi. Radi lakših kasnijih ispravki poželjno je za se svaki dokument napraviti poseban list i u opisu napiše po kom je dokumentu kreiran. Kalkulacije se direktno prenose sa kopiraj/nalepi, dok je kod prodaje nakon lepljena potrebno količinama u svim redovima staviti predznak minus, pošto je prodaja smanjila zalihe. Ukoliko je popis proknjižen, treba ga vratiti u neknjižene, a zatim kod ponovnog knjiženja odabrati opciju da se popis premesti na kraj robnih promena. Ovim će biti simulirano kao da je popis urađen na dan kada je trebalo da bude urađen.
Ukoliko popisni list na clipboard-u ne nađe podatak količine, koristiće podatak zalihe ako njega ima, ali će za ovo tražiti odobrenje operatera. To znači da u popisni list može da se kopira i lager lista. Praktična primena je da, ako se zna da su zalihe tačne ili ima odstupanja kod vrlo malog broja artikala, da se ne bi unosili svi artikli u popis može se u popisni list kopirati kompletna lager lista. Nakon knjiženja ovako urađenog popisa manjkovi i viškovi u popisnom listu će biti nula. Mogu se ručno korigovati samo oni artikli kod kojih se zna da ima odstupanja.

Pametno kopiranje nije moguće i neće biti moguće iz drugih programa, već samo kada je izvor podataka sam program Dolap. Takođe pametno kopiranje ne radi preko remote desktop programa jer oni neće preneti skrivene podatke, tj. oni su skriveni za sve druge programe sem za Dolap.

Pošto u ovom trenutku ne postoji pametno lepljenje u drugim dokumentima, postoji mogućnost kopiranja istorodnih dokumenta koji imaju mogućnost da se sačuvaju kao neknjiženi. Na primer, proknjižena kalkulacija se sačuva kao neknjižena, pri čemu knjižena time ostaje netaknuta, a zatim se ta neknjižena kalkulacija uz promenu datuma, eventualno uz neke korekcije na redovima, proknjiži kao nova. Dodavanjem pametnog lepljenja biće moguće kopiranje između raznorodnih dokumenta, npr. redovi kalkulacije se kopiraju u račun i fakturiše sva količina robe po tom prijemu.

Prijavite se na mailig listu Dolap kako bi ste bili u toku sa izdavanjem novih verzija programa.

  
Postavljeno: 12.08.2013 - 18:01


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.