03.08.2013

KorisniÄ?ke kolone

Program Dolap ima mogućnost da korisnik u svakoj tabeli, bilo dokumenta ili izve??taja, doda vlastite kolone koje se formulom izraÄ?unavaju iz vrednosti postojećih kolona poput formiranja kolona u Excel-u. Naravno, ne postoji ambicija da Dolap postane spreadsheet program, pa su i mogućnosti kod kreiranja korisniÄ?kih kolona znatno skromnije nego kod ovih programa. Sadr??aj tabela se iz Dolapa vrlo jednostavno kopira preko clipboard-a u Excel ili neki drugi spreadsheet program ako je potrebno da se podaci dodatno obrade. MeÄ‘utim, Ä?esto je neki podatak potreban svakodnevno i u tom sluÄ?aju je pogodnije da se kreira korisniÄ?ka kolona u Dolapu.
KorisniÄ?ka kolona ostaje zapamćena i nakon zatvaranja programa, tj. dok korisnik ne zada komandu za njeno brisanje. Ove kolone su po svemu ravnopravne sa programski definisanim kolonama, tj. moguće je sortiranje i filtriranje tabele po vrednosti ovih kolona, moguće je njihovo skrivanje, pomeranje kolone (izmena rasporeda kolona), njihovo ??tampanje, kao i kori??ćenje njihovih vrednosti u formulama novih kolona. Korisnik mo??e da doda neograniÄ?en broj kolona u jednoj tabeli. OgraniÄ?enje je da u formuli ne mo??e da uÄ?estvuje vrednost korisniÄ?ke kolone koja je novija (kasnije kreirana) od tekuće, po??to ih program sraÄ?unava redosledom kako su dodavane u tabelu, a ne kako su rasporeÄ‘ene na ekranu.

Evo primera jedne korisniÄ?ke kolone koja mo??e biti od koristi. U praksi je vrlo Ä?est sluÄ?aj da dobavljaÄ? odobri odreÄ‘eni iznos rabata za proizvode, ali se prodajna cena dodatno uvećava mar??om. U okviru kalkulacije program Dolap kontra-kalkulacijom sraÄ?unava procenat mar??e, ali se ona sraÄ?unava na unetu nabavnu cenu, a ne na neto nabavnu cenu. U sluÄ?aju kada ima rabata, ne vidi se iz programa procenat ukupne razlike u ceni, a ovaj podatak mo??e biti va??an. Jednostavnom formulom: razlika u ceni / nabavna vrednost x 100, ovaj se podatak mo??e prikazati u korisniÄ?ki definisanoj koloni.
Potrebno je da se u dokumentu kalkulacije zada komanda Napravi kolonu, tako ??to se klikne desnim tasterom mi??a bilo gde na naslov tabele i komanda izabere iz menija.

Napravi kolonu

Nakon ovoga pojavljuje se dijalog za svojstva kolone, gde treba zadati naslov kolone koji je obavezan. Mo??e se napisati npr. Mar??a proc. Znak % nije dozvoljen u naslovu kolone jer ima specijalno znaÄ?enje u formulama, a kako se korisniÄ?ka kolona mo??e pojaviti u novoj formuli ovaj znak bi je uÄ?inio neispravnom.
Formula se sastoji iz aritmetiÄ?kih operacija Ä?iji su argumenti naslovi postojećih kolona. To znaÄ?i da će se za svaki red kolone koju formiramo vrednost sraÄ?unati po formuli tako ??to će se iz tog reda uzeti konkretne vrednosti iz kolona koje uÄ?estvuju u formuli. Naslovi kolona u formuli moraju da se nalaze izmeÄ‘u dva znaka % kako bi se znalo da je u pitanju kolona, a ne promenljiva ili funkcija. Za podatak mar??e koji hoćemo da izraÄ?unamo potrebno je u polje formule uneti:

%Razlika u ceni% / %Nabavna vrednost% * 100

Formula se mo??e odavde preneti kopiranjem, mo??e se i otkucati, ali najjednostavniji naÄ?in za unos formula je da se nazivi postojećih kolona koje se koriste u formulama ubace u formulu izborom kolone iz padajuće liste i klikom na dugme Izbor kolone.
Kolona koja se koristi u formuli ne mora biti prikazana u tabeli, tj. mogu se koristiti i sakrivene kolone.

KorisniÄ?ka kolona - mar??a

Klikom na dugme Napredno, biće pro??iren dijalog gde se mogu podesiti dodatna svojstva kolone, npr. broj decimala. KonaÄ?no, klikom na dugme U redu, biće prikazana kolona Mar??a proc. u tabeli kalkulacije, koja će sadr??ati mar??u jednaku onoj koju je Dolap sraÄ?unao u sluÄ?aju kad nema rabata i mar??u na neto nabavnu cenu kada ima rabata od dobavljaÄ?a.

Kalkulacija sa korisniÄ?kom kolonom

Pored aritmetiÄ?kih operacija i zagrada, formule mogu da sadr??e i logiÄ?ke izraze sa logiÄ?kim operacijama nad komparacijama vrednosti kolona, Ä?ime se posti??e uslovno izraÄ?unavanje. TakoÄ‘e na raspolaganju je i nekoliko funkcija, kao i uvoÄ‘enje korisniÄ?kih promenljivih za Ä?uvanje meÄ‘urezultata, kada se formula sastoji iz vi??e izraza razdvojenih zarezom. Za vi??e informacija o naprednom kori??ćenju formula u korisniÄ?ki definisanim kolonama pogledati Help programa ili online uputstvo knjigovodstvenog programa Dolap.

  
Postavljeno: 03.08.2013 - 11:09


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.