22.07.2013

? tampanje bar-kodova

Program Dolap ima mogućnost da korisnik za svaku vrstu dokumenta ili izve??taja dizajnira vlastiti ??ablon za ??tampanje. ? tampanje preko ??ablona je u grafiÄ?kom re??imu, ??to omogućava da ??ablon mo??e da sadr??i grafiÄ?ke elemente, slike, ukljuÄ?ujući logo ili memorandum firme, izbor bilo kog fonta koji postoji u sistemu uz izbor veliÄ?ine i oblika slova, kao i ??tampanje u koloru. Pored ovoga, Dolap ima mogućnost generisanja bar-kodova, tako da u okviru ??ablona, korisnik mo??e za svaki podatak da ukljuÄ?i mogućnost da se on ??tampa kao bar-kod: broj dokumenta, datum, ??ifra artikla itd. Program mo??e da generi??e bar-kodove sledećih simbologija:

Code 39
Code 128
EAN 13
EAN 8
UPC-A

Code 39 i Code 128 su bar-kodovi ??iroke industrijske primene i koriste se za bar-kodiranje najrazliÄ?itijih podatka po??to su promenljive du??ine. Prednost Code 39 je jednostavnost koda i pouzdana Ä?itljivost na svim skenerima. Nedostatak je velika ??irina i kodiranje samo cifara i nekoliko interpunkcijskih znakova.
Code 128 je kompaktni bar-kod koji pored cifara i interpunkcijskih znakova mo??e da kodira i sva slova engleskog alfabeta. Domaća slova, na ??alost nisu podr??ana.
Ovi kodovi su pogodni za oznaÄ?avanje dokumentacije bar-kodom, ??to mo??e biti od velike koristi ukoliko se koristi neki DMS (Document Management System) softver za upravljanje dokumentacijom.

Faktura sa bar-kodom


Bar-kodovi simbologije EAN 13, EAN 8 i UPC-A su iskljuÄ?ivo za numeriÄ?ko kodiranje fiksne du??ine (13, 8 i 12 cifara) i predstavljaju, EAN 13 i EAN 8, evropski standard i UPC-A, ameriÄ?ki standard za oznaÄ?avaj roba i usluga. Danas gotovo da nema proizvoda koji ih nema na sebi.
Program Dolap sti??e sa nekoliko predloga ??ablona za ??tampanje etiketa za izlaganje cena u prodavnicama, izlo??benom prostoru velikoprodaje i sl. U fajlu Standard.rpt koji se nalazi u folderu poslovne godine u okviru instalacije Dolapa (npr. C:\Dolap\2013) nalazi se predlog ??ablona za ??tampanje etikete koja pored osnovih podataka o artiklu sadr??i i bar-kod koji se ??tampa na osnovu ??ifre artikla, a za koju je preporuka da bude EAN kod samog artikla. ? tampanje bar-kod na etiketi pru??a pogodnost upotrebe skenera i hand-held raÄ?unara za izradu porud??bina, popisa, kontrole prijema i izdavanja robe itd. Naziv ??ablona je „Etiketa gondola 3 bar-kodâ€? i za ??tampanje mora da se zada minimalno tri artikla. U protivnom, etikete neće biti ??tampane.

Etikete robe sa bar-kodom


? abloni koji sti??u uz program Dolap u fajlu Standard.rpt nisu odmah spremni za upotrebu, tj. oni nisu deo programskog okru??enja Dolapa. Razlog je ??to korisnik mo??e da ih izmeni i prilagodi svojim potrebama, te da ne bi bili obrisani i vraćeni na originalni izgled instalacijom nove verzije programa. Stoga, potrebno je, nakon ??to se iz menija Izve??taji otvori izve??taj ? tampanje etiketa i iz menija UreÄ‘ivanje pokrene UreÄ‘ivaÄ? ??ablona, zada komada za otvaranje postojećeg ??ablona. Iz dijaloga se zada komanda UÄ?itaj iz fajla, navede se Windows Explorer na fajl Standard.rpt i uÄ?ita neki od ??ablona za etikete koji se nalaze u njemu. Nakon toga ??ablon treba saÄ?uvati kao novi. Tom prilikom treba dati naziv ??ablonu, koji mo??e biti isti kao i originalni ili neki drugi po izboru korisnika. Nakon toga je ??ablon sastavni deo programskog okru??enja. Mo??e se zadati kao podrazumevani ili da se bira ??ablon neposredno pre ??tampanja ako ih ima vi??e itd., prema potrebama korisnika.

U fajlu se nalazi i ??ablon za ??tampanje bar-kodova sa nazivom „EANâ€? koji ??tampa samo bar-kodove EAN/UPC simobologije. Namena ovog ??ablona je ??tampanje labela na samolepljivom papiru za etiketiranje robe. ? ifra artikla mora biti validan EAN ili UPC kod. Za ??tampanje se mora zadati minimalno Ä?etiri artikla jer se ??ablon sastoji iz Ä?etiri stubaca.

Bar-kodovi robe

Standardna instalacija Dolapa, koja sadr??i sve ove ??ablone nalazi se na download stranici sajta. Sa sledećeg linka:

www.dolap.rs/dolap/dolap_demo_baza.exe

mo??e se preuzeti demo baza podataka koja u sebi sadr??i par desetina artikla sa validnim EAN kodom i spremna je za ??tampanje bar-kodova sa ??ablonom „EAN� (??tampa labele sa prethodne slike). Neophodno je da se nezavisno od demo baze instalira i program Dolap.
Nakon instaliranja, najjednostavniji i najbr??i naÄ?in da se ??tampaju labele je da se umesto otvaranja prozora ? tampanje etiketa iz menija Izve??taji i ruÄ?nog unosa jednog po jednog artikla, otvori evidencija roba iz menija Evidencije, zada prikaz svih artikala, zatim da se selektuje odreÄ‘eni broj artikla u listi (minimum 4) i desnim klikom zada komada Po??alji u ??tampanje etiketa. Nakon toga se zada komanda za ??tampanje.
Program zahteva Windows XP SP3 ili noviji Windows operativni sistem.
Korisnici koji već imaju instaliran Dolap ne treba da instaliraju ovu demo verziju baze jer ??ablon već sti??e sa standardnom instalacijom, dok instalacijom demo baze u folder radne baze dovodi do gubitka podataka njihovom zamenom demo podacima.

Detaljne informacije o naÄ?inu umetanja bar-kodova u ??ablone za ??tampanje i uop??te o radu sa ??ablonima date su u korisniÄ?kom uputstvu (Help sistem) koji sti??e sa programom, a mogu se pogledati i u online uputstvu.

  
Postavljeno: 22.07.2013 - 22:08


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.