02.07.2013

Prikaz zbira ćelija kolone

U verziji Dolapa 0.869 od 30.1.2009 dodata je mogućnost sabiranja vrednosti selektovanih ćelija u okviru kolone bilo koje tabele. Iako ova mogućnost odavno postoji, Ä?ini se da nije mnogo poznata korisnicima Dolapa. Ova funkcionalnost je opisana u helpu koji sti??e uz program i u online uputstvu, ali ne ba?? detaljno. Evo malo ??ireg obja??njenja.

Zbir po koloni

Kada se klinke mi??em na neki red u okviru bilo koje tabele, taj red se oznaÄ?i – selektuje. Pored ovoga ćelija na koju se klikne oznaÄ?ava se tamnijom bojom. Ako se selektuje jo?? jedan red i pri tome se klikne na ćeliju iz kolone koja sadr??i numeriÄ?ke podatke, biće prikazan balon sa zbirom iz ta dva reda. Selektovanjem vi??e redova biće prikazan zbir kolone za sve selektovane redove, a sve ćelije kolone će biti oznaÄ?ene tamnijom bojom. Zbir radi samo za brojeve iz iste kolone, tj. ne mogu se sabirati brojevi iz razliÄ?itih kolona.

Kratko uputstvo za selektovanje redova: Ovo va??i za bilo koji Windows program, pa i za Dolap.
OznaÄ?avanje vi??e redova odjednom se radi tako ??to se klikne na prvi red grupe redova koju oznaÄ?avamo, a zatim dr??eći pritisnut taster Shift klikne na poslednji red. Drugi klik treba bude u koloni za koji se ??eli zbir.
PojedinaÄ?ni redovi se selektuju tako ??to se dr??i pritisnut taster Ctrl i zada klik. Ova komanda slu??i i da se selektovani red vrati u neselektovani. Postoji mogućnost kombinacije oba naÄ?ina. Prvo se oznaÄ?i grupa redova, a zatim sa Ctrl i klikovima mi??em izbace nepotrebni redovi.
Pored ovoga redovi mogu da se oznaÄ?e kori??ćenjem tastature kombinacijom tastera Shift i tastera strelica dole i gore, ali se u tom sluÄ?aju balon sa zbirom ne prikazuje.


Funkcionalnost zbira kolone je pogodna da se vrlo brzo saberu brojevi iz tabele bez kori??ćenja kalkulatora. Na primer, kupac je jednom uplatnicom platio vi??e faktura, ali nije napisao koje. Kombinovanjem iznosa faktura u njegovoj kartici vrlo brzo mo??e da se nađe koji zbir odgovara uplati.
Ukoliko se baloni ne prikazuju, moguće je da je ova opcije iskljuÄ?ena iz pode??avanja prikaza programa Dolap. Inicijalno kod instalacije program je pode??en da ih prikazuje. Druga mogućnost da se ne prikazuju je da su iskljuÄ?eni na nivou Windows-a, koji je takoÄ‘e inicijalno pode??en da ih prikazuje. U ovom drugom sluÄ?aju potrebno je uneti izmene u registri bazi podataka, ??to se ne preporuÄ?uje ukoliko Vam ureÄ‘ivanje registri baze nije poznato jer postoji mogućnost da se nehotice o??tete pode??avanja operativnog sistema. Potrebno je pronaći kljuÄ? EnableBalloonTips koji je tipa DWORD na putanji HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced i promeniti njegovu vrednost u 1.

  
Postavljeno: 02.07.2013 - 16:57


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.