02.01.2013

Novine u verziji Dolap 0.9xx

 • Promenjen je korisniÄ?ki interfejs na prozore sa jeziÄ?cima i jedinstvenim tool barom. Na Windows 7 i 8 operativnim sistemima Dolap se pojavljuje kao multi tabbed program na task baru.
  • Moguća je podela ekrana po vertikali ili horizontali na dve grupe prozora sa jeziÄ?cima. Podela se radi prevlaÄ?enjem naslova nekog prozora prema sredini ekrana za podelu po vertikali ili povlaÄ?enjem prema dnu ekrana za podelu po horizontali. Za podelu je potrebno da ima najmanje dva otvorena prozora na aktivnoj povr??ini.
  • Dodat je docking panel za izbor preduzeća i poslovnog objekta. Podesive je veliÄ?ine, mo??e da bude statiÄ?an, da se sam sakriva nakon izbora (autohide) ili da bude lebdeći prozor (floating). Moguće je se zalepi za bilo koju od Ä?etiri stranice radne povr??ine, za ??ta je potrebno prethodno da se ukine autohide i da prenese mi??em na ??eljenu poziciju. Za jedno preduzeće sa samo jednim poslovnim objektom ovaj prozor mo??e da se ukine, po??to se objekat automatski aktivira. Prozor se vraća iz menija Prikaz.
  • Pode??avanja poslovnog objekta su moguća desnim klikom na objekat iz panela Poslovni objekti.
  • Iz padajućeg menija tool bara moguća je njegova kustomizacija.
 • Sve tabele sada imaju mogućnost sortiranja, filtriranja, izbor kolona i sumiranje po kolonama. Pored ovoga dodato je:
  • RasporeÄ‘ivanje kolona prevlaÄ?enjem njihovih naslova u levo ili desno. Raspored će biti upamćen. Izborom komande „Podrazumevanoâ€? iz dijaloga za izbor kolona raspored se vraća na originalni.
  • Kreiranje novih kolona na osnovu postojećih ubacivanjem formule. Formule se pi??u kori??ćenjem aritmetiÄ?kih operacija nad imenima postojećih kolona Ä?ija imena moraju da budu u okviru dva znaka %. Postoji mogućnost izbora kolona i njenog ubacivanja u formulu da se ne bi pisala. KorisniÄ?ke kolone mogu da uÄ?estvuju u formuli u novoj koloni. OgraniÄ?enje je da vrednost iz novije kolone ne mo??e da uÄ?estvuje u starijoj. Pored aritmetiÄ?kih operacija dozvoljene su zagrade i funkcije. Mo??e da se sakrije kao i ugraÄ‘ene kolone. Pamti se dok korisnik ne zada komandu za brisanje kolone.
  • U meniju ??tampanja postoji izbor Ä?etiri vrste ??tampanja:
   • ? tampanje ugraÄ‘ene forme, ako je ima. Ovo je podrazumevani naÄ?in ??tampanja. Nemaju svi prozori ugraÄ‘enu formu. Imaju je dokumenti (kalkulacija, nivelacija…)
   • ? tampanje tabele. Biće ??tampano ono ??to je prikazano na ekranu sa rasporedom koji je napravio korisnik, ukljuÄ?enim ili iskljuÄ?enim kolonama i kolonama koje je korisnik napravio formulom. Ovo je podrazumevano ??tampanje za prozore koji nemaju ugraÄ‘enu formu. Nije jo?? uvek implementirano u sve prozore.
   • ? tampanje ??ablonom je ??tampanje u grafiÄ?kom re??imu prema ??ablonu koji se nacrta u editoru ??ablona. Sada za sve tabele mo??e da se izradi ??ablon. Trenutno nema novih primera, sem postojećih od ranije. Ovo je podrazumevano ??tampanje ako ga korisnik postavi za takvo iz menija UreÄ‘ivanje.
   • ? tampanje izabranim ??ablonom. Ako postoji vi??e ??ablona za odreÄ‘eni dokument ovde mo??e da se izabere ??tampanje preko nekog koji nije podrazumevani.
  • Kod izrade ??ablona sada je moguće da se proba izgled ??tampanog dokumenta bez snimanja unetih izmena.
 • Izbor aktivnog poslovnog objekta ne zatvara postojeće prozore, tj. sada su svi objekti aktivni.
 • Dodat je novi izve??taj Promet robe po dokumentima u koji dokumenti mogu da se dodaju direktno, desnim klikom da se po??alju iz neke liste (specifikacija, kartica komitenata…) ili pastovanjem. Prikazuje zbirni promet po artiklima iz izabranih dokumenata. Radi za sve poslovne objekte ako su dokumenti iz razliÄ?itih objekata. Ignori??e redove koji nisu robni dokumenti, tako da nije neophodna samo njihova selekcija, npr. iz kartice komitenta.
 • Pobolj??ano je interno ke??iranje fajlova rad veće brzine upisa i Ä?itanja. Nije u potpunosti implementirano.
 • Dodata je evidencija osnovnih jedinica koje se pridru??uju artiklu. Unosom koliÄ?ine artikla za osnovnu jedinicu, na etiketama mo??e da se ??tampa cena za osnovnu jedinicu, npr. kg, m2 itd.

  
Postavljeno: 02.01.2013 - 15:57


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.