29.04.2008

Bar-kodovi sa digitalnih vaga

Savremene digitalne vage omogućavaju štampanje bar-koda na nalepnicama koje se lepe na izmereni artikal. Ovaj bar-kod omogućava da se na kasi uz pomoć bar-kod skenera identifikuje kako artikl, tako i izmerena količina. Ovi bar-kodovi se razlikuju od standardnih EAN kodova na drugim artiklima po tome što se za svako merenje generiše jedinstveni bar-kod, pa se ovi kodovi često nazivaju promenljivim bar-kodovima. Radi se o tome da cifre ovog koda sadrže internu šifru artikla i izmerenu količinu. Kako se ne bi slučajno desilo da dođe do poklapanja ovakvog koda sa EAN kodom nekog artikla, ovi kodovi imaju prefiks iz grupe dvocifrenih internih kodova, koji počinju cifrom „2“. Najčešće ovi kodovi počinju ciframa „24“, „25“, „27“. Obzirom da se ovi interni kodovi koriste i za numerisanje artikala koji nemaju fabrički kod, već se u samom maloprodajnom objektu dodeljuju, štampaju i lepe na ove artikle, potrebno je da se njihov prefiks razlikuje od prefiksa sa vaga. Stoga, većina digitalnih vaga omogućava podešavanje ovog prefiksa. Kod nekih vaga je takođe moguće podešavanje sa koliko cifara će biti predstavljena šifra proizvoda, a sa koliko cifara izmerena težina. EAN kod se sastoji iz 13 cifara od čega dve prve čine prefiks koda i jedna (poslednja) kontrolnu cifru, tako da ostaje 10 cifara za šifru i količinu. Obično su oba podatka predstavljena sa po 5 cifara, ali je moguć i drugačiji odnos.

PC Kasa obezbeđuje podršku za kodove sa digitalnih vaga. Da bi kasa pravilno tretirala ove kodove, potrebno je u okviru programa Dolap definisati njihov oblik. Podešavanje vaga kodova se nalazi u meniju Konfiguracija > Podešavanja, a zatim u odeljku Kasa. Unose se:

  • prefiks bar-koda;
  • broj cifara koji predstavljaju šifru artikla;
  • da li se uklanjaju vodeće nule šifre artikla, odnosno koliko vodećih nula treba ukloniti;
  • poziciju decimalnog zareza u količini;

Prefiks su prve dve cifre bar-koda koji štampa vaga. Na osnovu ovih cifara PC Kasa prepoznaje da se radi o artiklu sa vage i pristupa izdvajanju šifre i količine iz samog koda po obrascu koji se definiše na ovom mestu. PC Kasa u ovom trenutku podržava samo jedan prefiks, tj. samo jedan tip vaga. Ukoliko u prodajnom objektu postoji više različitih tipova digitalnih vaga potrebno je uskladiti same vage da generišu isti tip kodova.

Broj cifara šifre artikla se takođe usklađuje sa vagom. Obično je to 5 cifara. Ova šifra se unosi na vagi prilikom merenja i to je najčešće redni broj PLU vage, ali kod boljih vaga to može biti eksterno zadata šifra. Kada se radi o PLU broju trebati imati na umu da će ovo imati povratnog uticaja na šifriranje artikala u Dolapu jer su to brojevi od 1 do maksimalnog broja PLU konkretne vage. Problem nastaje zbog toga što se jednocifrene šifre najčešće dodele artiklima koji nemaju fabrički bar-kod, a vrlo su frekventne u prodaju (hleb, pecivo, žvaka, upaljač), naročito kada se vaga naknadno uvodi u sistem kada je šifriranje već završeno. Ovaj se problem može razrešiti dodavanjem vodećih nula. Najjednostavnije je postaviti uklanjanje svih vodećih cifara iz šifre. U tom slučaju, ako je na primer šifra artikla „1“, a na bar-kodu je obezbeđeno 5 mesta za šifru, vaga mora da dopuni šifru nulama kako bi bar-kod bio ispravan. Na kasi će biti uklonjene 4 vodeće nule i dobiće se rezultujuća šifra „1“ kojom će artikal biti identifikovan. U slučaju da su ove šifre (jednocifrene, dvocifrene) već zauzete, rešenje je da šifre vaga artikala budu fiksne dužine kada se dopunjuju vodećim nulama. U tom slučaju treba izabrati da se ne vrši odbacivanje vodećih nula ako se izabere fiksna dužina šifre jednaka dužini šifre na vaga bar-kodu ili postaviti odbacivanje onoliko nula za koliko je cifara šifra vaga artikla u Dolapu kraća od šifre na vaga bar-kodu. Na primer ako se izabere da šifra u Dolapu bude dužine 4 cifre, a na bar-kodu je petocifrena, onda je potrebno postaviti uklanjanje jedne vodeće nule. PLU broj 1 koji se unosi na vagi biće šifra „0001“ u Dolapu. U tom slučaju bi vaga štampala šifru „00001“ na bar-kodu, a PC Kasa bi uklanjanjem jedne vodeće nule prepoznala artikal na osnovu rezultujuće šifre. Treba imati na umu da su šifra „1“ i šifra „0001“ u Dolapu dve različite šifre čime je moguća njihova koegzistencija, tj. postojeće jednocifrene šifre ostaju u funkciji. Jasno je da se ova dva sistema ne mogu kombinovati, tj. ako se izabere fiksna dužna vaga šifara, onda je potrebno pridržavati se ove uniformnosti i uvek dopuniti šifru vodećim nulama do izabrane dužine šifre. U protivnom, artikal neće biti prepoznat na kasi. Samo ako se izabere odbacivanje svih vodećih nula moguće je imati šifre vaga artikala promenljive dužine.

Broj cifara u bar-kodu za izmerenu količinu se ne unose jer se one automatski izračunavaju. Međutim, potrebno je uneti koliko poslednjih cifara predstavljaju decimalni deo količine, tj. poziciju decimalnog zareza. Ovo zavisi od dva faktora – jedinice mere vaga artikala i preciznosti vage. Najčešći je slučaj da su cene za vaga artikle date u kilogramima, a vage štampaju težinu u gramima. U tom slučaju ovaj parametar treba postaviti na 3, tj. poslednje tri cifre su decimalni deo težine u kg. U slučaju da su cene date u gramima, parametar treba postaviti na 0, tj. bez decimala. Veoma je važno da cene svih vaga artikala budu zadate u istoj mernoj jedinici. U protivnom će doći do pogrešnog očitavanja izmerene količine.

U većini slučajeva vagu nije potrebno podešavati, već se na osnovu odštampane probne etikete Dolap i PC Kasa vrlo jednostavno podese.

Dolap podrazumeva da se bar kod sastoji iz prefiksa, šifre, količine i kontrolne cifre datih ovim redosledom i nema opciju da količina prethodi šifri.

Takođe treba imati na umu da mnogi artikli koji se mere imaju fabrički bar-kod. Ovaj kod nije od vrednosti u ovom sistemu. Naprotiv, ukoliko je na izmerenom artiklu vidljiv fabrički kod, potrebno ga je prekriti nalepnicom sa vage kako slučajno ne bi bio očitan na kasi. Ovim artiklima takođe treba dodeliti vaga šifru prema izabranoj šemi, dok se fabrički kod može uneti kao alijas ili pakovanje i može biti od koristi za identifikaciju artikla kod izrade kalkulacija i ostale robne dokumentacije.

  
Postavljeno: 29.04.2008 - 14:49


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.