29.04.2008

Bar-kodovi sa digitalnih vaga

Savremene digitalne vage omogućavaju ??tampanje bar-koda na nalepnicama koje se lepe na izmereni artikal. Ovaj bar-kod omogućava da se na kasi uz pomoć bar-kod skenera identifikuje kako artikl, tako i izmerena koliÄ?ina. Ovi bar-kodovi se razlikuju od standardnih EAN kodova na drugim artiklima po tome ??to se za svako merenje generi??e jedinstveni bar-kod, pa se ovi kodovi Ä?esto nazivaju promenljivim bar-kodovima. Radi se o tome da cifre ovog koda sadr??e internu ??ifru artikla i izmerenu koliÄ?inu. Kako se ne bi sluÄ?ajno desilo da doÄ‘e do poklapanja ovakvog koda sa EAN kodom nekog artikla, ovi kodovi imaju prefiks iz grupe dvocifrenih internih kodova, koji poÄ?inju cifrom „2â€?. NajÄ?e??će ovi kodovi poÄ?inju ciframa „24â€?, „25â€?, „27â€?. Obzirom da se ovi interni kodovi koriste i za numerisanje artikala koji nemaju fabriÄ?ki kod, već se u samom maloprodajnom objektu dodeljuju, ??tampaju i lepe na ove artikle, potrebno je da se njihov prefiks razlikuje od prefiksa sa vaga. Stoga, većina digitalnih vaga omogućava pode??avanje ovog prefiksa. Kod nekih vaga je takoÄ‘e moguće pode??avanje sa koliko cifara će biti predstavljena ??ifra proizvoda, a sa koliko cifara izmerena te??ina. EAN kod se sastoji iz 13 cifara od Ä?ega dve prve Ä?ine prefiks koda i jedna (poslednja) kontrolnu cifru, tako da ostaje 10 cifara za ??ifru i koliÄ?inu. ObiÄ?no su oba podatka predstavljena sa po 5 cifara, ali je moguć i drugaÄ?iji odnos.

PC Kasa obezbeđuje podr??ku za kodove sa digitalnih vaga. Da bi kasa pravilno tretirala ove kodove, potrebno je u okviru programa Dolap definisati njihov oblik. Pode??avanje vaga kodova se nalazi u meniju Konfiguracija > Pode??avanja, a zatim u odeljku Kasa. Unose se:

  • prefiks bar-koda;
  • broj cifara koji predstavljaju ??ifru artikla;
  • da li se uklanjaju vodeće nule ??ifre artikla, odnosno koliko vodećih nula treba ukloniti;
  • poziciju decimalnog zareza u koliÄ?ini;

Prefiks su prve dve cifre bar-koda koji ??tampa vaga. Na osnovu ovih cifara PC Kasa prepoznaje da se radi o artiklu sa vage i pristupa izdvajanju ??ifre i koliÄ?ine iz samog koda po obrascu koji se defini??e na ovom mestu. PC Kasa u ovom trenutku podr??ava samo jedan prefiks, tj. samo jedan tip vaga. Ukoliko u prodajnom objektu postoji vi??e razliÄ?itih tipova digitalnih vaga potrebno je uskladiti same vage da generi??u isti tip kodova.

Broj cifara ??ifre artikla se takoÄ‘e usklaÄ‘uje sa vagom. ObiÄ?no je to 5 cifara. Ova ??ifra se unosi na vagi prilikom merenja i to je najÄ?e??će redni broj PLU vage, ali kod boljih vaga to mo??e biti eksterno zadata ??ifra. Kada se radi o PLU broju trebati imati na umu da će ovo imati povratnog uticaja na ??ifriranje artikala u Dolapu jer su to brojevi od 1 do maksimalnog broja PLU konkretne vage. Problem nastaje zbog toga ??to se jednocifrene ??ifre najÄ?e??će dodele artiklima koji nemaju fabriÄ?ki bar-kod, a vrlo su frekventne u prodaju (hleb, pecivo, ??vaka, upaljaÄ?), naroÄ?ito kada se vaga naknadno uvodi u sistem kada je ??ifriranje već zavr??eno. Ovaj se problem mo??e razre??iti dodavanjem vodećih nula. Najjednostavnije je postaviti uklanjanje svih vodećih cifara iz ??ifre. U tom sluÄ?aju, ako je na primer ??ifra artikla „1â€?, a na bar-kodu je obezbeÄ‘eno 5 mesta za ??ifru, vaga mora da dopuni ??ifru nulama kako bi bar-kod bio ispravan. Na kasi će biti uklonjene 4 vodeće nule i dobiće se rezultujuća ??ifra „1â€? kojom će artikal biti identifikovan. U sluÄ?aju da su ove ??ifre (jednocifrene, dvocifrene) već zauzete, re??enje je da ??ifre vaga artikala budu fiksne du??ine kada se dopunjuju vodećim nulama. U tom sluÄ?aju treba izabrati da se ne vr??i odbacivanje vodećih nula ako se izabere fiksna du??ina ??ifre jednaka du??ini ??ifre na vaga bar-kodu ili postaviti odbacivanje onoliko nula za koliko je cifara ??ifra vaga artikla u Dolapu kraća od ??ifre na vaga bar-kodu. Na primer ako se izabere da ??ifra u Dolapu bude du??ine 4 cifre, a na bar-kodu je petocifrena, onda je potrebno postaviti uklanjanje jedne vodeće nule. PLU broj 1 koji se unosi na vagi biće ??ifra „0001â€? u Dolapu. U tom sluÄ?aju bi vaga ??tampala ??ifru „00001â€? na bar-kodu, a PC Kasa bi uklanjanjem jedne vodeće nule prepoznala artikal na osnovu rezultujuće ??ifre. Treba imati na umu da su ??ifra „1â€? i ??ifra „0001â€? u Dolapu dve razliÄ?ite ??ifre Ä?ime je moguća njihova koegzistencija, tj. postojeće jednocifrene ??ifre ostaju u funkciji. Jasno je da se ova dva sistema ne mogu kombinovati, tj. ako se izabere fiksna du??na vaga ??ifara, onda je potrebno pridr??avati se ove uniformnosti i uvek dopuniti ??ifru vodećim nulama do izabrane du??ine ??ifre. U protivnom, artikal neće biti prepoznat na kasi. Samo ako se izabere odbacivanje svih vodećih nula moguće je imati ??ifre vaga artikala promenljive du??ine.

Broj cifara u bar-kodu za izmerenu koliÄ?inu se ne unose jer se one automatski izraÄ?unavaju. MeÄ‘utim, potrebno je uneti koliko poslednjih cifara predstavljaju decimalni deo koliÄ?ine, tj. poziciju decimalnog zareza. Ovo zavisi od dva faktora – jedinice mere vaga artikala i preciznosti vage. NajÄ?e??ći je sluÄ?aj da su cene za vaga artikle date u kilogramima, a vage ??tampaju te??inu u gramima. U tom sluÄ?aju ovaj parametar treba postaviti na 3, tj. poslednje tri cifre su decimalni deo te??ine u kg. U sluÄ?aju da su cene date u gramima, parametar treba postaviti na 0, tj. bez decimala. Veoma je va??no da cene svih vaga artikala budu zadate u istoj mernoj jedinici. U protivnom će doći do pogre??nog oÄ?itavanja izmerene koliÄ?ine.

U većini sluÄ?ajeva vagu nije potrebno pode??avati, već se na osnovu od??tampane probne etikete Dolap i PC Kasa vrlo jednostavno podese.

Dolap podrazumeva da se bar kod sastoji iz prefiksa, ??ifre, koliÄ?ine i kontrolne cifre datih ovim redosledom i nema opciju da koliÄ?ina prethodi ??ifri.

TakoÄ‘e treba imati na umu da mnogi artikli koji se mere imaju fabriÄ?ki bar-kod. Ovaj kod nije od vrednosti u ovom sistemu. Naprotiv, ukoliko je na izmerenom artiklu vidljiv fabriÄ?ki kod, potrebno ga je prekriti nalepnicom sa vage kako sluÄ?ajno ne bi bio oÄ?itan na kasi. Ovim artiklima takoÄ‘e treba dodeliti vaga ??ifru prema izabranoj ??emi, dok se fabriÄ?ki kod mo??e uneti kao alijas ili pakovanje i mo??e biti od koristi za identifikaciju artikla kod izrade kalkulacija i ostale robne dokumentacije.

  
Postavljeno: 29.04.2008 - 19:49


Dodaj komentar

( za repliku na komentar kliknite na Reply link pored komentara )

 
Naslov komentara
 
Ime:
 
Email adresa:
ne skrivaj?
 
Web:
ne skrivaj?
 
Komentar:
 
captcha image

Molimo vas da unesete slova i cifre sa slike.